Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ZADANIA ZLECONE W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE (II KWARTAŁY) 2023 W ŚWIETLE WYJAŚNIEŃ MINISTERSTWA FINANSÓW

Informacje

Start

27.07.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej dochodów i przychodów oraz wydatków i kosztów zadań zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2023 pozycja 193) i zmian w obsłudze sprawozdań w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ w zakresie agregacji danych sprawozdania RB-27ZZ i RB-50 za pierwsze półrocze / II kwartały 2023 roku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie 1-dniowe przeznaczone dla: skarbników, głównych księgowych i księgowych Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Urzędów Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zarządów Nieruchomości Skarbu Państwa, SCUW oraz Urzędów Wojewódzkich i innych jednostek zlecających i rozliczających JST z zadań zleconych.

Program szkolenia

1. Zadania własne a zadania zlecone – zasady ustalania w jednostkach samorządu terytorialnego planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dochodów budżetu w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.
2. Zasady finansowania zadań zleconych – dotacje z budżetu państwa a zasady finansowania zadań zleconych z środków BGK i utworzonego w banku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszu Pomocy Ukrainie.
3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2023 w jednostkach bezpośrednio realizujących zadania zlecone (np. OPS, Zarząd Nieruchomości SP) oraz w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich i w organie finansowym (budżetowym).
4. Cel i charakterystyka zmian rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2023 pozycja 193) – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych, nowe druki sprawozdawcze, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych oraz zmiany dotyczące jednostek nie realizujących i realizujących bezpośrednio zadania zlecone w zakresie sprawozdania RB-27ZZ i RB-50.
5. Zmiany w obsłudze sprawozdań w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ na rok 2023, systemowe rozdzielenie zadań własnych od zadań zleconych w zakresie planu i wykonania oraz aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów dot. księgowości zadań zleconych – typowe błędy popełniane przy ewidencji zadań zleconych w zakresie księgowania należności jako zobowiązań ujmowanych w części należnej budżetowi państwa 221/225 z pominięciem konta 720 oraz ich negatywny wpływ na wynik finansowy i wynik wykonania budżetu za dany rok.
6. Najnowsze wyjaśnienie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z 27 marca 2023 roku dot. sposobu ujmowania należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ST2.4761.4.2023) i ich związek z wcześniejszymi pismami Departamentu Rachunkowości MF – problemy błędnych zaleceń Regionalnych Izb Obrachunkowych.
7. Ewidencja księgowa dotacji z BP, środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadania zleconego oraz ich zaliczenie do przychodów urzędu zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku paragrafem 9 rozporządzenia MRiF ws. rachunkowości i planów kont – kiedy konto 720 lub 760 a kiedy 840, związek rozliczenia kosztów obsługi na zakup amortyzowanych środków trwałych z kontem 840.
8. Wydatki i koszty zadań zleconych – typowe błędy popełniane przy ewidencji zadań zleconych dot. księgowania świadczeń pod listą wypłat z pominięciem kosztów przyszłych okresów, zakres zastosowania konta 409 (410) i konta 640, wyjaśnienie jakie zobowiązania i koszty ujmuje się na koncie 640 oraz jaki mają one związek z zaangażowaniem ujmowanym na 998 i 999.
9. Zasady ewidencji księgowej udziałów JST w dochodach BP – ewidencja należności realizowanych na rzecz BP w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie, a zasady księgowania zobowiązań wobec BP w organie finansowym (konto 224) i ich wpływ na prawidłową wycenę zobowiązań wobec BP w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i art. 255 UoFP.
10. Problem szczególny dot. rozliczania udziału BP w zadaniach zleconych opodatkowanych podatkiem VAT – czy udział JST i udział BP liczy się od kwot netto czy brutto po zmianach w sprawozdawczości budżetowej i po zmianach w obsłudze sprawozdań w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ z uwzględnieniem aktualnego stanowiska Ministerstwa Finansów dot. księgowości zadań zleconych?
11. Świadczenia nienależnie pobrane i ich księgowanie, kwoty główne i odsetki od nieterminowych wpłat i ich ewidencja oraz odpisy aktualizujące należności – wyjaśnienie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności i obowiązujących standardów normujących te odpisy oraz przypadków kiedy może dojść do naruszenia zasady ostrożności w efekcie błędnego księgowania zadań zleconych metodą należności jako zobowiązań (część należna BP 221/225).
12. Sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych oraz ujęcie należnych dochodów na część stanowiącą dochody budżetu państwa i część stanowiącą dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w jednostkowym i łącznym sprawozdaniu RB-27ZZ i RB-50 oraz w sprawozdaniu RB-27S i RB-28S za pierwsze półrocze / II kwartały 2023 roku.
13. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady sporządzania sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN za II kwartał 2023 roku – instrukcja i przykłady praktyczne oraz zakaz pomniejszania należności z zadań zleconych o podatek VAT.
14. Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie oraz jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023.
15. Odpowiedzi na pytania – wzory księgowań.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content