Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ZADANIA ZLECONE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2024 – wzory prawidłowych księgowań

Informacje

Start

22.01.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prawidłowej ewidencji księgowej zadań zleconych w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów i przepisów prawa oraz odmiennych od nich zaleceń niektórych Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Na szkoleniu omówiona zostanie również problematyka rozliczania zadań zleconych opodatkowanych podatkiem VAT dot. m.in. sprawozdania RB-27ZZ, w którym udział BP pomniejszany jest o podatek VAT i sprawozdania RB-ZN, w którym należy prezentować należności bez ich pomniejszenia o podatek VAT.
Omówione zostaną również zasady ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu w zakresie zadań zleconych, w tym zadań zleconych finansowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla skarbników, głównych księgowych i księgowych Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Urzędów Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zarządów Nieruchomości Skarbu Państwa, SCUW oraz Urzędów Wojewódzkich zlecających i rozliczających JST z zadań zleconych.

Program szkolenia

1. Zadania własne a zadania zlecone w roku 2024 – zasady ustalania w jednostkach samorządu terytorialnego planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dochodów budżetu w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.
2. Zasady finansowania zadań zleconych w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych a specyfika finansowania zadań zleconych z środków Banku BGK – zasady funkcjonowania Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszu Pomocy Ukrainie.
3. Zasady księgowania zadań zleconych i nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2024.
4. Księgowanie należności jako zobowiązania – o co chodzi z powszechnie stosowanym w latach minionych księgowaniem i rozliczaniem dochodów z zadań zleconych, zalecanym przez RIO, ujmowanych w części należnej budżetowi państwa 221/225 z pominięciem konta 720?.
5. Księgowanie decyzji/informacji o przyznaniu świadczenia na koncie 640 – o co chodzi z powszechnie stosowanym w latach minionych ujmowaniem świadczeń pod listą wypłat z pominięciem kosztów przyszłych okresów: kiedy konto 409 (410) a kiedy konto 640, jakie zobowiązania ujmuje się na koncie 640 i jaki mają one związek z zaangażowaniem ujmowanym na 998 i 999.
6. Aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów dot. księgowości zadań zleconych – typowe błędy popełniane przy ewidencji zadań zleconych zaistniałe wskutek błędnych interpretacji niektórych RIO.
7. Ewidencja należności realizowanych na rzecz BP w jednostce realizującej zadanie, a zobowiązań wobec BP w organie finansowym (konto 224) i ich wpływ na prawidłową wycenę zobowiązań wobec BP – ewidencja udziałów JST w dochodach Skarbu Państwa.
8. Problem szczególny dot. rozliczania udziału BP w zadaniach zleconych opodatkowanych podatkiem VAT – czy udział BP liczy się od kwot netto czy brutto?
9. Kwoty główne i odsetki od nieterminowych wpłat i ich ewidencja oraz odpisy aktualizujące należności dot. zadań zleconych – wyjaśnienie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności i obowiązujących standardów normujących te odpisy oraz przypadków kiedy może dojść do naruszenia zasady ostrożności z ustawy o rachunkowości w efekcie błędnego księgowania zadań zleconych metodą należności jako zobowiązań.
10. Ewidencja księgowa dotacji i środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadania zleconego i jej zaliczenie do przychodów urzędu zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku paragrafem 9 RMRiF ws. rachunkowości i planów kont – kiedy konto 720 lub 760 a kiedy 840, związek rozliczenia kosztów obsługi na zakup amortyzowanych środków trwałych z kontem 840.
11. Sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych 2024 po zmianach z 2023 roku: RB-27ZZ a RB-27S jednostki bezpośrednio realizującej zadanie, sprawozdanie zbiorcze sporządzane przez JST w świetle rozporządzenia dot. sprawozdawczości budżetowej i zmian zasad agregacji danych.
12. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady sporządzania sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN – instrukcja i przykłady praktyczne oraz zakaz pomniejszania należności o podatek VAT.
13. Zadania zlecone a wynik finansowy i wynik wykonania budżetu JST – prawidłowe wykazanie zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie oraz jednostki samorządu terytorialnego.
14. Typowe błędy z lat minionych i wzory prawidłowych księgowań – księgowania funduszu alimentacyjnego w gminach, księgowania nieruchomości Skarbu Państwa w powiatach, itp..
15. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content