Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

„Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aktualności prawne w zakresie praktyki, orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

Informacje

Start

11.04.2024 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnej problematyki związanej ograniczeniem korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji sieciowych wbrew woli właściciela oraz konsekwencjami takiej decyzji po stronie organu i po stronie właścicielskiej. Webinarium będzie prowadzone w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, realizujących czynności zastrzeżone dla starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, ale również do pracowników urzędów tych gmin, które prowadzą lub zamierzają prowadzić inwestycje w ramach których może być konieczne ograniczanie korzystana z nieruchomości prywatnych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
 Kompetencje starosty w obszarze ograniczania korzystania z nieruchomości – kompleksowe omówienie i zestawienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustaw szczególnych.
 Umiejscowienie art. 124 u.g.n. i następnych w systemie gospodarowania nieruchomościami oraz cel i charakter tych przepisów w zakresie wpływu organów władzy publicznej na korzystanie z nieruchomości prywatnych.
2. Zastosowanie art. 124 u.g.n. w praktyce funkcjonowania organu
 Przesłanki ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę, oraz wyłączenia i ograniczenia w zastosowaniu przepisu;
• Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji starosty – w jakich przypadkach nie ma podstaw do jego nadawania (przestawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych);
• Podmiot wnioskujący o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów i urządzeń oraz jego uprawnienia i obowiązki;
• Przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. Czy starosta może być adresatem żądań i roszczeń właściciela?
3. Czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie władztwa administracyjnego – odrębności, szczególne regulacje i wymogi formalne nałożone na organ
 Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości celem wykonania konserwacji i remontów sieci oraz usuwania awarii;
• Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości celem zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz ciągów pieszych;
4. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej wnioskiem o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów lub urządzeń
• Rokowania poprzedzające ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – w jaki sposób powinny być przeprowadzone i jakie dokumenty winny być dołączone do wniosku o wydanie decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości?
• Pozorność rokowań jako podstawa zaskarżenia decyzji organu – przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych;
• Przesłanka uniemożliwienia dalszego prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy oraz jej aktualna interpretacja w praktyce działania organów oraz w orzecznictwie.
• Odszkodowanie jako wynagrodzenie za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – przedstawienie podstawowych zasad ustalania odpowiedzialności właściwych organów oraz miarkowania świadczeń.
• Roszczenie o wykup nieruchomości oraz sposób jego realizacji przez właściciela i warunki skuteczności.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content