Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wymiar i pobór opłaty za żłobek oraz klubik dziecięcy

Informacje

Start

20.04.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane  instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za  żłobek i klubik dziecięcy

Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za  żłobek oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 •                Jaki dokument stanowi podstawę dochodzenia zaległej opłaty za żłobek?
 •                Jaki status ma opłata za wyżywienie w żłobku?
 •                Jak prawidłowo ustalić opłatę za wyżywienie?
 •                Kto jest wierzycielem opłat za żłobek i klubik dziecięcy?
 •                Jakie dowody stosować w postępowaniu o ustalenie opłaty za złobek?
 •                Czy do opłaty za żłobek stosujemy zasady podatku VAT, w tym adnotacje ZW, NP.?
 •                Czy należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
 •                Kto i jakie decyzje może podpisać?
 •                Kto ma wszcząć postępowanie w sprawie wymiaru opłaty za żłobek?
 •                Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe?
 •                Czy sprawa administracyjna w sprawie opłat za  żłobek podlega wpisowi do metryki sprawy administracyjnej?
 •                Czy zaległa opłata za  żłobek może zostać wpisana do Rejestru Należności publicznoprawnych, i kto wnioskuje o wpis?
 •                Czy konieczne jest upomnienie?
 •                Jakie tytuły wykonawcze stosujemy w egzekucji administracyjnej opłaty za żłobek?
 •                Jaką zasady egzekucji stosujemy: egzekucja sądowa czy egzekucja administracyjna??
 •                Jakie odsetki za zwłokę: cywilne / ustawowe czy odsetki podatkowe??
 •                Jakie ulgi może otrzymać rodzic / opiekun prawny??

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za  żłobki i klubiki dziecięce. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Program szkolenia

Status opłaty za żłobek i klubik dziecięcy:
a) Elementy składające się na opłatę
b) Udzielenia zwolnień w całości / w części z opłaty.
2. Wymiar opłaty za przedszkole.
a) Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
b) Strona postępowania. Opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy.
c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
d) Postępowanie dowodowe.
e) Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
f) Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
g) Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji. Czy inny dokument można uznać za decyzję administracyjną.
h) Doręczenia pism w postępowaniu, z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
i) Metryka sprawy administracyjnej.
3. Preferencje w spłacie opłaty za żłobek.
a) Wniosek o ulgę w spłacie.
b) Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi.
c) Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji.
d) Metryka sprawy administracyjnej.
4. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela publicznoprawnego po dniu 20 lutego 2021 roku.
5. Wszystko o upomnieniu. Kiedy należy wystawić upomnienie na opłatę za wychowanie przedszkolne / kto ponosi koszty doręczenia upomnienia / ile wynoszą koszty przedawnienia / kiedy koszty stają się wymagalne / czy koszty upomnienia można umorzyć / na jakich zasadach następuje przedawnienie kosztów. Zmiana wysokości kosztów upomnienia od 13 października 2021 roku.
6. Upoważnienie.
a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.
7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
a) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
b) Tytuł wykonawczy / jakie wzory obowiązują,
c) Formy komunikacji w relacji wierzyciel – organ egzekucyjny.
d) Rodzaje tytułu wykonawczego;
e) Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
8. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
9. Opłata za żłobek a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content