Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Informacje

Start

18.04.2023 (wt.), 08:30

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień i przepisów dotyczących wyboru ławników w 2023r. W szczególności omówione zostaną podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników, procedura wyborów i tryb głosowania w wyborach ławników

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, sekretarze j.s.t., pracownicy biur rady oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację pracy rady gminy lub powiatu.

Program szkolenia

Przepisy prawne dotyczące wyboru ławników przez rady gmin
2. Informacja rady gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów
3. Kto może zostać ławnikiem
4. Negatywne przesłanki wyboru ławników.
5. Zgłaszanie kandydatów na ławników – krok po kroku
6. Lista osób zgłaszających kandydata
7. Uchwała rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników . Zespół i zakres działania zespołu. Opinia zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów
8. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
10. Zaświadczenie KRK, zaświadczenie lekarskie
11. Terminy wyboru ławników.
12. Uchwała rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
13. Uchwała rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych
14. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
15. Uchwała rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
16. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
17. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
18. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
19. Uchwała rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika.
20. Uchwała rady gminy o odwołaniu ławnika.
21. Wybory uzupełniające ławników.
22. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content