Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat adiacenckich i renty planistycznej po ostatnich zmianach KPA oraz z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów.

Informacje

Start

19.01.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione również najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych oraz NSA związane z kluczowymi aspektami wszczęcia, prowadzenia oraz zakończenia postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczące: wszczęcia postępowania z udziałem małżonków, doręczania zawiadomień, prowadzenia postępowania dowodowego, konstruowania decyzji ustalających opłaty oraz ich uzasadnień, śmierci uczestnika postępowania i jej skutków dla toku prowadzonej procedury.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o przepisy obowiązujące na datę jego przeprowadzenia. Jeżeli w dacie szkolenia będą już znane projekty regulacji związanych z tematem szkolenia (lub zmienione przepisy w okresie vacatio legis), zmiany takie zostaną również przedstawione  i omówione w ramach szkolenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich.

Program szkolenia

1. Zmiany przepisów wpływające na prowadzenie postępowania administracyjnego w spawach opłat adiacenckich i renty planistycznej
2. Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego związanych w szczególności z elektronizacją postępowania i z prowadzeniem postępowań z zastosowaniem mechanizmów i środków nie wymagających bezpośredniego komunikowania się stron.
3. Omówienie aktualności rozwiązań prawnych dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustaw i rozporządzeń szczególnych, regulujących funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii, a w szczególności dotyczących:
a) przyjęcia wydruku z systemu jako pisma wydanego przez organ w postępowaniu administracyjnym;
b) osobistego stawiennictwa przez transmisję zapewniające obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym;
c) zapewnienia elektronicznego dostępu do akt sprawy;
d) możliwości zrzeczenia się przez strony czynnego udziału w postępowaniu;
4. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej i opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz regulacji wdrożonych w związku ze stanem epidemii
5. Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu oraz wszczęcie na wniosek. Omówienie orzecznictwa dotyczącego zachowania terminu na wszczęcie postępowania oraz doręczenia zastępczego i skutków uznania zawiadomienia o wszczęciu za doręczone w terminie. Czy organ ma możliwość weryfikacji prawidłowości doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i czy powinien to robić?
6. Zapewnienie stronie udziału w postępowaniu administracyjnym – małżonkowie, spadkobiercy, współwłaściciele, wspólnicy spółki cywilnej, osoby prawne jako uczestnicy postępowania w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej;
7. Informowanie i pouczanie strony na wstępie postępowania administracyjnego, w toku postępowania oraz przy zamknięciu postępowania – jak sądy administracyjne oceniają kwestię należytego i niewłaściwego pouczania stron w postępowaniach dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich?
8. Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania – czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy umorzyć? W jakich przypadkach opłata planistyczna lub opłata adiacencka może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
9. Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjny w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
10. Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
11. Decyzja administracyjna w sprawie renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej – wymogi i szczególne regulacje wynikające ze specyfiki postępowania. W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty planistycznej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty planistycznej?

Osoba prowadząca kurs

doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content