Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kurs finansów publicznych dla kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i żłobków

Informacje

Start

20.02.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

12

Cena

700 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w finansach publicznych, w rachunkowości oraz w sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych oświaty.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane dla głównych księgowych, kadry kierowniczej i wszystkich osób zainteresowanych z jednostek budżetowych oświaty.

Program szkolenia

I dzień:

 1. Podstawy prawne systemu finansów publicznych, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujące w Polsce – wykaz obowiązujących aktów prawnych oraz krajowych standardów i stanowisk.

 2. Środki publiczne i ich przeznaczenie oraz konwencje pomiarowe i zasady budżetowe obowiązujące w finansach publicznych – zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada :kasowa” a zasada „memoriału”.

 3. Jednostki sektora finansów publicznych – formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania – szkoła, przedszkole, żłobek jako jednostka sektora finansów publicznych.

 4. Pojęcie mienia państwowego a mienie komunalne – sposoby nabycia i dysponowania mieniem, kontrasygnata skarbnika.

 5. Władze jednostek samorządu terytorialnego a władze szkoły, przedszkola, żłobka, zadania skarbnika a zadania głównego księgowego jednostki budżetowej – kontrola zarządcza a kontrola wstępna.

 6. Samorządowe Centra Usług Wspólnych – zasady ich tworzenia i funkcjonowania w gminach, powiatach, województwach, zakres kompetencji i odpowiedzialności.

 7. Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa i jej załączniki jako podstawa gospodarki budżetowej jednostki budżetowej w danym roku – katalog dochodów, dochody bieżące a dochody majątkowe, pozyskiwanie dochodów, katalog wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe.

 8. Zasady przekazywania pobranych dochodów budżetowych oraz zasady dokonywania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

 9. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu planu finansowego szkoły, przedszkola, żłobka – jak czytać klasyfikację budżetową.

 10. Zakres kompetencji do dokonywania zmian w budżecie oraz wykonywanie budżetu i planu finansowego szkoły, przedszkola, żłobka – szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw.

 11. Bank Gospodarstwa Krajowego i jego rola w systemie finansów publicznych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Fundusz Pomocy Ukrainie i inne fundusze zarządzane przez BGK np. RFIL, Laboratoria Przyszłości oraz RFPŁPIS i KPO.

 12. Szczególna rola planu finansowego jednostek budżetowych oświaty dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty.

 13. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe i ich nowy opis, nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dot. wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek budżetowych oraz wyjaśnienie dlaczego i kiedy SMUP zostanie zlikwidowany w związku z zaplanowaną w KPO reformą systemu budżetowego.


II dzień:

 1. Dyscyplina finansów publicznych – zakres odpowiedzialności organów, kierowników, pracowników i innych osób za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 2. Ustawa o rachunkowości i jej zastosowanie w jednostkach budżetowych – słownik podstawowych kategorii ekonomicznych obowiązujących w finansach publicznych i w rachunkowości jednostek w Polsce.

 3. Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia – mienie i źródła jego pochodzenia w bilansie, równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu, konto księgowe, zasady funkcjonowania kont dla składników aktywów i pasywów, dzielenie i łączenie kont księgowych, konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe.

 4. Polityka rachunkowości szkoły i jej opracowanie jako obowiązek kierownika jednostki – nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości, zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej jednostek.

 5. Powiązanie oraz rozliczenie dochodów i wydatków realizowanych przez szkoły, przedszkola, żłobki jako jednostki budżetowe z budżetem (organem finansowym) w zakresie zadań własnych i zleconych oraz problem powstał po centralizacji rozliczeń w VAT.

 6. Zaangażowanie w jednostce budżetowej – zaangażowanie a obowiązujący od 1 stycznia 2024 rejestr umów i sankcje dla kierownika jednostki za podawanie nierzetelnych danych.

 7. Wyniki działalności szkoły, przedszkola, żłobka – wynik wykonania budżetu a wynik finansowy i jego analiza.

 8. Inwentaryzacja – cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości, specyfika inwentaryzacji w SCUW a odpowiedzialność kierownika jednostki..

 9. Obowiązki sprawozdawcze i odpowiedzialność kierownika jednostki za rzetelność prezentowanych danych dot. poszczególnych okresów sprawozdawczych – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych i finansowych, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.

 10. Powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową – analiza zgodności danych i przykłady nieprawidłowości występujących w praktyce niemal w każdej szkole, przedszkolu, żłobku.

 11. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content