Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Standardy ochrony małoletnich w publicznych i niepublicznych żłobkach, w klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki opracowanie i wdrożenie procedur

Informacje

Start

15.01.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przygotowanie kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3 do realizacji zadania związanego z opracowaniem i wdrożeniem procedur ochrony dzieci (Standardów ochrony małoletnich).
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie „Lex Kamilek” nakłada na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Upoważnia także wiele instytucji do kontroli, czy takie rozwiązania zostały wprowadzone.
Przepisy prawa stanowią, iż obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej „standardami”, dotyczy dyrektorów wszystkich placówek, do których uczęszczają dzieci.
Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej „standardami”, ma każdy:
1) organ zarządzający jednostką systemu oświaty,
2) organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.
Zmiany obejmują wprowadzenie nowych procedur i aktualizację już istniejących, żeby jak najskuteczniej chronić dzieci przed przemocą. Standardy obejmują, m.in. kontrolę pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie niekaralności za przestępstwa seksualne, zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem a małoletnimi, procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego i zawiadamiania o incydencie sądu opiekuńczego. Z nowymi obowiązkami wiążą się kontrole i surowe kary.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektroniczne, w wersji edytowalnej – do wykorzystania w placówce.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do dyrektorów publicznych i żłobków, klubów dziecięcych, placówek oświatowych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz organów nadzorujących te placówki tj. pracowników urzędów gmin, CUWów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?
3. Podmioty na których spoczywa obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.
4. Wytyczne do opracowania standardów
a) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
b) zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
c) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
d) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
e) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
f) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
g) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
h) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
5. Kiedy i jak opracować standardy?
6. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem:
• charakteru i rodzaju placówki,
• sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7. Przykłady (wzory) dokumentów :
• zarządzenia dyrektora,
• standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
• procedury,
• dokumenty interwencyjne,
• monitoring standardów.
8. Tworzenie wersji skróconej dla dzieci, uczniów.
9. Wdrożenie polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
10. Informowanie pracowników, uczniów, rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
11. Realizacja ustalonych w polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem działań.
12. Monitoring i ocena podejmowanych działań – niezbędna dokumentacja.
13. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content