Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Standardy ochrony małoletnich w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach oraz w pozostałych placówkach oświatowych. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki za opracowanie i wdrożenie procedur

Informacje

Start

20.11.2023 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przygotowanie kadry zarządzającej placówkami  oświatowymi (dyrektorów szkół oraz przedszkoli) do realizacji obowiązku opracowania  i wdrożenia procedur  ochrony  dzieci (standardów ochrony małoletnich). Omówienie i przekazanie przykładowych procedur (wzorów w wersji edytowalnej)  wdrożenia i dokumentowania zadania.

Udział w szkoleniu  pozwoli   zapoznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich i tym samym  pozwoli opracować standardy ochrony małoletnich dostosowane do specyfiki danej jednostki oświatowej.

Ustawa z  dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie „Lex Kamilek” nakłada na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Upoważnia także wiele instytucji do kontroli, czy takie rozwiązania zostały wprowadzone.

Przepisy prawa stanowią, iż obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej „standardami”,   dotyczy  między innymi  osób zarządzających jednostkami  systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)- a zatem  dyrektorów wszystkich placówek, do których uczęszczają dzieci– tj:

  • placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych – szkół i przedszkoli,
  • placówek opiekuńczo-wychowawczych – rodzinnych domów dziecka, domów dziecka, placówek pogotowia opiekuńczego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

Zmiany dotyczą obowiązku wprowadzenia nowych procedur, aby jak najskuteczniej zabezpieczyć i chronić dzieci, zaś standardy muszą zawierać  między innymi:

  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
  • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego i wiele innych.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektroniczne, w wersji edytowalnej – do wykorzystania w placówce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do dyrektorów publicznych i niepublicznych  szkół, przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołów szkół, burs, internatów  oraz do dyrektorów pozostałych placówek opiekuńczo-wychowawczych systemu oświaty.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?
3. Podmioty na których spoczywa obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.
4. Wytyczne do opracowania standardów
a) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
b) zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
c) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
d) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
e) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
f) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
g) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
h) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
5. Kiedy i jak opracować standardy?
6. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem:
• charakteru i rodzaju placówki,
• sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7. Przykłady (wzory) dokumentów :
• zarządzenia dyrektora,
• standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
• procedury,
• dokumenty interwencyjne,
• monitoring standardów.
8. Tworzenie wersji skróconej dla dzieci, uczniów.
9. Wdrożenie polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
10. Informowanie pracowników, uczniów, rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
11. Realizacja ustalonych w polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem działań.
12. Monitoring i ocena podejmowanych działań – niezbędna dokumentacja.
13. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content