Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW –zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków unijnych i nowe zasady sprawozdawczości w roku 2023

Informacje

Start

07.09.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenie jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rachunkowości budżetowej środków pochodzących z budżetu środków europejskich, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków unijnych, w świetle przepisów normujących zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz wytycznych kwalifikowalności podatku VAT w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Na szkoleniu przedstawione zostaną modele ewidencyjne (wzory księgowań) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich, w tym zlecenia płatności oraz wkład krajowego w jednostkach budżetowych jako u beneficjentów zarówno w przypadku gdy instytucją będącą stroną umowy jest samorząd województwa (UM, WUP), jak również w przypadku gdy instytucją będącą stroną umowy jest dysponent części budżetowej lub osoba prawna.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich beneficjentów i instytucji oraz innych zainteresowanych jednostek.

Program szkolenia

1. Co to są środki europejskie – aktualna definicja.
2. Co to są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – aktualna definicja.
3. Co to jest zlecenie płatności – wyjaśnienie zasad funkcjonowania i rozliczania.
4. Co to jest dotacja – wyjaśnienie zasad funkcjonowania i rozliczania.
5. Budżet i zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa, w tym środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i płatności środków pochodzących z budżetu środków europejskich jako niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
6. Zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujące w roku 2023 w instytucjach i u beneficjentów.
7. Wytyczne Instytucji w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej programów – zasady sporządzania zestawienia dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność.
8. Zasady prowadzenia wyodrębnionej księgowości oraz pojęcie wyodrębnionej polityki rachunkowości programu – tworzenie wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej programów lub kodu księgowego w świetle obowiązków wynikających przepisów unijnych i wytycznych Instytucji.
9. Kwalifikowalność podatku VAT – wytyczne kwalifikowalności podatku VAT i ich wpływ na budżet projektu.
10. Zasady funkcjonowania rachunku bankowego obsługującego projekt – rozwiązanie dylematu konta: kiedy konto 130, kiedy konto 137, kiedy konto 138 oraz metody pozabudżetowe.
11. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności w jednostce budżetowej jako instytucji i jako beneficjenta oraz dysponenta państwowego funduszu celowego – dekretacja i korespondencja kont 840, 810, 760, 750, 720, 224, 223, 227, 228 i innych z uwzględnieniem wytycznych Instytucji w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej programów.
12. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu środków europejskich – problem zobowiązań i zaangażowania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach RB28-UE, RB28-UE WPR, RB-28 Programy, RB-28 Programy WPR, RB28, RB28S i innych za rok 2023, w tym nowego sprawozdania RB28UE KPO.
13. Zasady wykazywania środków europejskich w sprawozdawczości finansowej, w tym w bilansie budżetu i w bilansach jednostek wykonujących budżet.
14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content