Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2023

Informacje

Start

09.10.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu MFFIPR z 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące w roku 2023 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady rachunkowości i zasady budżetowe wpływające na rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” za trzeci kwartał 2023 roku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie online dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program szkolenia

1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2023 – podział ksiąg rachunkowych na księgi organu budżetowego, księgi organu podatkowego, księgi jednostki wykonującej budżet oraz sposób zbierania danych budżetowych i identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów dla celów rachunkowości budżetowej i dla celów sprawozdania budżetowego oraz sprawozdania z operacji finansowych JSFP.
3. Plany kasowe a plany memoriałowe na rok 2023 – sprawozdania typu „RB” w ujęciu kasowym i zasady dotyczące układu memoriałowego oraz ich powiązanie z notą budżetową i drukiem PF-OSPR oraz drukiem PFC wynikające z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
4. Cel i charakterystyka zmian rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2023 pozycja 193) – nowe sprawozdanie RB-28UE KPO, nowy wzór RB-28PROGRAMY i RB-28NW PROGRAMY, nowy wzór RB-NDS, nowy wzór RB-40.
5. Aktualne obowiązki sprawozdawcze za trzeci kwartał 2023 roku jednostek sektora finansów publicznych – rodzaje i typy obowiązujących sprawozdań budżetowych.
6. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa a podatek VAT, problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto, wydatków budżetowych w kwotach brutto lub bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe.
7. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie a zobowiązanie.
8. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB”.
9. Pytania i odpowiedzi – obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS.
10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa: Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-34.
11. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich: Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR.
12. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40.
13. Układ przedmiotowy i układ podmiotowy sprawozdań Rb-Z i RB-N.
14. Zobowiązania według tytułów dłużnych w Rb-Z i dane dodatkowe.
15. Należności oraz wybrane aktywa finansowe w Rb-N, należności wymagalnie i niewymagalne oraz dane dodatkowe.
16. Zadania zlecone w kwartalnym/półrocznym sprawozdaniu o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych w Rb-ZN, dane części A i B sprawozdania.
17. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i jednostek samorządowych.
18. Odpowiedzi na pytania – w tym min. problem szczególny dot. środków pieniężnych w drodze i podatku VAT.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content