Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.

Informacje

Start

20.03.2023 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do prawidłowego przygotowania sprawozdania. Podczas szkolenia w praktyczny sposób przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań o odpadach, omówione najczęściej występujące błędy podczas ich weryfikacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie w szczególności skierowane do osób odpowiedzialnych za składanie sprawozdań w BDO, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, pracownicy działów ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

1. Weryfikacja sprawozdań złożonych przez podmioty – najważniejsze zagadnienia, identyfikacja najczęściej występujących błędów:
– podmioty obowiązane do składania sprawozdań, termin złożenia sprawozdania;
– zmieniona definicja odpadów komunalnych;
– definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych i sposób postępowania z nimi;
– odzysk a przygotowanie do ponownego użycia i recykling;
– nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (czy to jest nazwa miejsca prowadzenia działalności), jaką podać nazwę instalacji w przypadku przekazania odpadów poza granice RP;
– przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami;
– produkty przyjęte do ponownego użycia i naprawy;
– informacje przekazywane przez prowadzących Instalacje Komunalne a zakres danych podawanych w sprawozdaniu – problemy z pozyskaniem danych;
– odpady powstałe w wyniku sortowania przekazane do termicznego przetwarzania- po raz pierwszy wykazywane w sprawozdaniu;
– pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych (191212 – podział na 2 frakcje, do 80 mm i powyżej 80 mm- jak pozyskać dane);
– weryfikacja obliczonych poziomów: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz poziomu składowania;
– wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
– składanie sprawozdania na podstawie pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa.
2. Gmina samodzielnie prowadząca PSZOK – pozyskanie danych do uzupełnienia sprawozdania:
– masy i rodzaje odpadów komunalnych oraz budowlanych i rozbiórkowych zebrane w PSZOK;
– odpady przekazane do zagospodarowania, masa, nazwa instalacji, proces przetwarzania;
– odpady przekazane do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;
– pozostałości przekazane do składowania oraz termicznego przetwarzania;
– ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia;
– magazynowanie opadów, okresy magazynowania.
3. Sporządzanie sprawozdania organu gminy – krok po kroku:
– odebrane odpady komunalne a odpady budowlane i rozbiórkowe;
– zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych;
– informacja o odpadach 200301;
– odpady magazynowane;
– informacje z których działów muszą być z sobą spójne;
– informacje dotyczące PSZOK (nowe informacje przedstawiane w sprawozdaniu);
– odpady zebrane przez innych zbierających niż prowadzących PSZOK i informacje o zagospodarowaniu odpadów;
– pozostałości przekazane do składowania i termicznego przetwarzania;
– rodzaje i masy odpadów przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu (jakie odpady wykazujemy, masa odpadów przekazanych do recyklingu wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów, gdzie wykazać masę odpadów odebranych w poprzednim roku a przekazanych do recyklingu w danym roku sprawozdawczym, jakie dane muszą być spójne z innymi działami);
– wykazanie masy odpadów ulegających biodegradacji poddanych recyklingowi u źródła;
– stosunek masy odpadów komunalnych termicznie przetworzonych do masy odpadów wytworzonych -jakie odpady uwzględnić.
4. Obliczanie wymaganych poziomów za 2022r.:
– Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykłady obliczania).
– Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
– Obliczanie poziomu składowania (po raz pierwszy poziom liczony przez podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów).
5. Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO:
– potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO;
– złożenie sprawozdania w przypadku awarii systemu BDO – jak postępować;
– jak wykonać korektę sprawozdania – sposób komunikacji z urzędem;
– metodyka obliczania wysokości kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów;
– sankcje karne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Osoba prowadząca kurs

Beata Fatyga – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content