Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

SPRAWOZDANIA Z NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH SKŁADANE PRZEZ GMINY ZA 2023 ROK DO WIOŚ I WÓD POLSKICH

Informacje

Start

04.04.2024 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

450 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie aktualnej wiedzy na temat istotnych przepisów i zmian prawnych związanych ze składaniem sprawozdań. Po raz pierwszy za rok 2023 do końca kwietnia 2024 r. gmina zobligowana będzie do złożenia nowego sprawozdania (o którym mowa w art. 3 ust. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.) odnoszącego się do gospodarki nieczystościami ciekłymi na swoim terenie. Jedną z informacji składanych w tym sprawozdaniu jest chociażby liczba przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 5a ww. ustawy. Sprawozdanie to składane będzie nie tylko do Wód Polskich (do właściwego dyrektora RZGW), ale również do WIOŚ, który uzyskał uprawnienie do nakładania na gminę kary pieniężnej, za niewłaściwe lub brak przeprowadzenia kontroli w oparciu o wskazany powyżej przepis w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do pracowników referatów zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska, osób odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową, kierowników zakładów zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, podmiotów prowadzące działalność w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.

Program szkolenia

1. Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia przez gminę ewidencji danych dotyczących usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości,
2. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczący:
a) liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
a. liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
b. liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
c. liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
d. częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
e. ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
f. ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
g. stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
h. liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
3. Gdzie przekazywane będzie sprawozdanie organu wykonawczego gminy?
4. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
5. Jak pozyskiwać dane do sprawozdań?
6. Czy w sprawozdaniu ująć wszystkie zb i poś znajdujące się na terenie gminy, w tym niewykorzystywane?
7. Czy obowiązek zawarcia umowy dotyczy także właścicieli nieruchomości rekreacyjnych, wykorzystywanych okresowe/sezonowo?
8. Czy obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych dotyczy właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są zb lub poś a nie powstają nieczystości ciekłych?
9. Czy w sprawozdaniu ujmować umowy zawarte w 2023 roku czy też wcześniejsze?
10. Czy w sprawozdaniu powinny być dane na dzień 1.01.2024 rok?
11. Czy w sprawozdaniu wpisywać częstotliwość opóźniania poszczególnych, indywidualnych zb lub poś?
12. Zameldowanie w sprawozdaniu a rzeczywiste zamieszkiwanie na posesji.
13. Czy podawać liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, czy też liczbę posesji wyposażonych w zb lub poś?
14. Ilość wody pobranej w sprawozdaniu – za jaki okres i z jakich nieruchomości uwzględnić dane?
15. Czy gmina w sprawozdaniu bierze pod uwagę tylko nieruchomości wyposażone w zb lub poś czy też wszystkie nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji?
16. Liczba przeprowadzonych kontroli – co bierzemy pod uwagę?
17. Wyniki przeprowadzonych kontroli przez gminę – jakie dane są w sprawozdaniu, czy wpisywać nieprawidłowości?
18. Inne zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym gmin i obowiązkiem prowadzenia nowej ewidencji danych

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content