Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Spółki komunalne - funkcjonowanie, nadzór i kontrola nad spółkami komunalnymi

Informacje

Start

04.04.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

450 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującym prawem oraz normami dotyczącymi funkcjonowania spółek komunalnych, w tym przepisami dotyczącymi zarządzania finansami publicznymi, procedurami konkursowymi, a także przepisami antykorupcyjnymi.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca jst: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego; osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach komunalnych, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych

Program szkolenia

I. Wprowadzenie – kontrola i nadzór, co to oznacza?
1. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:
a) rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa,
b) dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej,
c) procedury tworzenia spółki, kompetencje organu wykonawczego / organu stanowiącego
II. Organizacja i wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
1. Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje, możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
2. Zarzuty NIK wobec samorządów z zakresu wadliwości wykonywania nadzoru właścicielskiego przez samorządy (m.in. kontrole z 2021 r., 2022 r.)
3. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy – podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący, dopuszczalność wykonywania kontroli w spółce przez komisję rewizyjna rady gminy (powiatu), sejmiku województwa.
4. Uprawnienia radnych określone ustawami samorządowymi do prowadzenia kontroli w spółce samorządowej oraz żądania od spółki informacji. Podstawy do odmowy udzielenia informacji i możliwe środki odwoławcze.
5. Wykonywanie uprawień kontrolnych przez wspólnika tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
6. Rady nadzorcze – uprawienia do zasiadania, nowe uprawnienia rad nadzorczych do pozyskiwania informacji o działalności spółki oraz wybieranie doradcy zewnętrznego oraz sankcje karne m.in. dla zarządu i pracowników za brak udostępnienia informacji i danych, zasady wykonywania kontroli przez członków rady nadzorczej, organizacja pracy rady nadzorczej po zmianach ksh.
III. Kształtowanie wynagrodzeń w spółkach komunalnych jako instrument nadzoru

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, ukończył z wyróżnieniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora samorządowego, w szczególności gmin i spółek komunalnych, prowadzi szkolenia z zakresu prawnych regulacji w sektorze wodno-kanalizacyjnym, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content