Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Skuteczna windykacja zaległości podatkowych od podatnika trudnego. Jakie działania windykacyjne powinien podejmować wierzyciel w stosunku do przedsiębiorcy oraz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wobec których ogłoszono upadłość?

Informacje

Start

17.11.2023 (pt.), 08:30

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie problematyki skutecznego egzekwowania podatków od podatnika tzw. „trudnego”. Dodatkowo zostanie omówione przedawnienie kosztów upomnienia, wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556).

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączony przykładowy wzór:

– skargi na czynności syndyka,

– decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy,

– decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej,

– sądowego wniosku o wyjawienie majątku,

– administracyjnego wniosku o wyjawienie majątku,

– wniosku o udzielenie informacji o majątku dłużnika kierowanego do innych organów,

– odpisu zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do pracowników zajmujących się windykacją należności, egzekucją

Program szkolenia

1.Kim jest podatnik trudny?
2. Jakie mamy reżimy prawne w zakresie postępowania upadłościowego z uwagi na czas ogłoszenia upadłości? Które przepisy prawa upadłościowego bierzemy pod uwagę w przypadku egzekwowania podatków – czy aktualnie obowiązujące w dniu podejmowania działań przez wierzyciela czy inne? Zmiany w postępowaniu upadłościowym. Przepisy przejściowe?

3. Jakie prawa i obowiązki ma wierzyciel w postępowaniu upadłościowym? Jak przebiega postępowanie upadłościowe. Doręczanie pism przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Jakie są prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Jak wygląda kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.
Jaki postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne wpływa na toczące się postępowania podatkowe i egzekucyjne?
4. Ile czasu ma wierzyciel na zgłoszenie wierzytelności? Ile kosztuje zgłoszenie wierzytelności?
Jak zgłosić wierzytelność i jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości prawnej i nie narażać się na dodatkowe koszty postępowania? Konsekwencje finansowe spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.
Aktualna wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania. Pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.
3. Jakie działania windykacyjne powinien podejmować wierzyciel w stosunku do osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej i wobec której ogłoszono upadłość?
a) co to znaczy upadłość konsumencka – do jakich zdarzeń i podmiotów ma zastosowanie?
b) kto jest podatnikiem w przypadku upadłości konsumenckiej? czy syndyk?
c) do kogo kierować pisma procesowe (decyzje, postanowienia, wezwania), czy do podatnika czy syndyka?
d) czy zgłaszamy wierzytelność, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
e) jakie są odrębności w przypadku upadłości osoby fizycznej?
e) jak księgować wpłaty syndyka? Czy zgodnie ze wskazaniem na dowodzie wpłaty czy zgodnie z Ordynacją podatkową?
f) jakie działania może podjąć organ podatkowy wobec podatnika – konsumenta w upadłości, a jakich nie może?
g) czy pisma wnosimy papierowo czy tylko elektronicznie?
h) czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?
i) czym jest plan spłaty wierzycieli
j) niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli?

4. Jakie działania windykacyjne podejmuje wierzyciel w stosunku do przedsiębiorcy, wobec którego ogłoszono upadłość?
* postępowanie podatkowe z udziałem podatnika w upadłości − stawki podatku od nieruchomości wobec podatnika w upadłości, kto podpisuje deklarację po ogłoszeniu upadłości, pozycja syndyka,
* czy można prowadzić egzekucję wobec tego podmiotu,
* skutki dla organu podatkowego w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości należących do podatnika w upadłości,
* czy nabywca przejmuje długi podatnika?,
* kiedy odpisać z ewidencji księgowej zaległości pochodzące od podmiotów w upadłości?,
* czy istnieje możliwość egzekucji zaległości po ogłoszeniu upadłości?,
* czy istnieje możliwość egzekucji zaległości po zakończeniu postępowania upadłościowego?,
* zakończenie postępowania upadłościowego a umorzenie z urzędu
*czy możemy dokonać odpisu aktualizującego należności wobec podatnika w restrukturyzacji/upadłości? Kiedy?,
* zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości,
* przedawnienie zobowiązań upadłego (różne reżimy prawne, przykłady);
* czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
* czy ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
* uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego – czy w takim przypadku mamy do czynienia z nowym terminem przedawnienia?
5. Jakie działania windykacyjne podejmować wobec podatnika w restrukturyzacji, jakie prawa ma w tym zakresie wierzyciel?:
* zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
* rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – omówienie, podobieństwa i różnice,
* postępowanie podatkowe z udziałem podatnika w restrukturyzacji,
* czy istnieje możliwość prowadzenia egzekucji wobec podatnika w restrukturyzacji,
* czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?,
* co z należnościami, które powstały przed otwarciem i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?, * czy możemy ich dochodzić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?,
* czy sprzedaż nieruchomości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej?,
* czy objęcie zaległości podatkowej postępowaniem restrukturyzacyjnym daję podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wobec urzędu skarbowego
* czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?,
6. Jakie działania może podjąć organ podatkowy jako wierzyciel zanim dojdzie do egzekucji administracyjnej?
– czy zamiast upomnienia można wysyłać sms do podatnika? Czy organ podatkowy może uczynić to bezpłatnie?
– czy upomnienie jest czynnością egzekucyjną? Czy możemy doręczyć upomnienie pełnomocnikowi? Aktualna wysokość kosztów upomnienia Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia? Czy można umorzyć koszty upomnienia na podstawie Ordynacji podatkowej? Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów egzekucyjnych? Czy upomnienie musi zawierać podpis? Co musi zawierać upomnienie? Komu i gdzie wysłać upomnienie, jeśli zobowiązany przebywa w domu pomocy społecznej? Czy upomnienie musi być osobiście podpisane przez Wójta Gminy? Czy upomnienie, tytuł wykonawczy i korespondencję należy wysyłać na adres siedziby spółki wskazany w KRS czy na adres sądu w którym został powołany kurator dla spółki?
Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
Przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień?
Uwaga! Zasady i zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia, wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556).

7. Czym jest sądowe wyjawienie majątku? Czy warto z niego korzystać? Wobec jakich osób (podmiotów) należy stosować ten instrument? Kiedy go składać (czy po przeprowadzeniu bezskutecznej egzekucji, w trakcie postępowania egzekucyjnego, czy przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego)? Jakie są wymogi formalne takiego wniosku? Co uzyskujemy – jako wierzyciele – w wyniku wyjawienia majątku?
Czy i ile kosztuje? Jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku w tej sprawie? Kiedy korzystać z administracyjnego wyjawienia majątku a kiedy z sądowego wyjawienia majątku?
8. Co z zagranicznymi tytułami wykonawczymi? Jak skutecznie prowadzić egzekucję wobec podatników mieszkających poza granicami RP? czy organ podatkowy musi wystawić i doręczyć upomnienie?
9. Co dalej z przedawnieniem zobowiązań podatkowych?, czy zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu czy jednak zabezpieczone są na zawsze? Znaczenie uchwały NSA w składzie siedmiu sędziów z 27.03.2023 r. sygn. akt I FPS 2/22.
10. Ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność członka zarządu spółki.
11. Problemy praktyczne:
– czy kwoty wyegzekwowane przez poborcę skarbowego stanowią dobrowolną wpłatę podatnika?
– czy dobrowolna wpłata podczas egzekucji to środek egzekucyjny?
– czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez urząd skarbowy przerywa bieg terminu przedawnienia oraz czy jest podstawą do dokonania odpisu zaległości podatkowej na koncie podatnika?,
– zastosowanie środka egzekucyjnego wobec jednego ze współwłaścicieli a bieg terminu przedawnienia? Jak dokonać odpisu na koncie?,
– czy jeśli wobec jednego ze współwłaścicieli ogłoszono upadłość, to czy wobec drugiego można prowadzić egzekucję ze zgłoszonej wierzytelności? Czy zaległości zgłoszone do syndyka należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27 w „zaległościach netto”? ,
– czy organ może zwrócić się do US z pismem o udzielenie informacji o spadkobiercach zmarłego dłużnika?,
– spółka z o.o. jest w likwidacji. Czy upomnienie należy wysyłać do likwidatora? Czy dalej na adres spółki?,
– czy gmina może wpisywać osoby posiadające zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Krajowego Rejestru Długów, jeśli tak, to jakie procedury należy wdrożyć?,
– jeśli firma jest w restrukturyzacji, to czy można wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy? Do kogo kierować, czy do siedziby firmy?,
– kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku postanowienia o przybiciu?
12. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content