Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

REFORMA SYSTEMU BUDŻETOWEGO– wprowadzenie do nowej klasyfikacji budżetowej zintegrowanej z nowym planem kont

Informacje

Start

05.02.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością, sprawozdawczością oraz systemami informatycznymi do wdrożenia zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy reformy systemu budżetowego. Reforma polega na wprowadzeniu nowego systemu klasyfikacyjnego – nowej klasyfikacji budżetowej (bez działów-rozdziałów-paragrafów) zintegrowanej z nowym jednolitym planem kont dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. W wyniku tej nowelizacji zostanie ustanowiony nowy system budżetowy. Reformą objęte zostaną wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne systemu finansów publicznych i rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2024.
2. Reformy i inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności – nadrzędne zadanie reformy ram fiskalnych podkomponent A1.1.
3. Konsolidacja jednostek sektora finansów publicznych a koncepcja nowego systemu klasyfikacyjnego – struktura i szczegółowe klasyfikacje jednolitego planu kont zintegrowanego z klasyfikacją budżetową.
4. Ogólny opis nowego systemu klasyfikacyjnego – segmentowa budowa systemu klasyfikacyjnego i funkcje segmentów.
5. Segment administracyjny – struktura danych i relacja względem jednolitego planu kont.
6. Wykorzystanie segmentu administracyjnego do zarządzania budżetem.
7. Wykorzystanie segmentu administracyjnego na potrzeby konsolidacji sprawozdań finansowych i statystycznych.
8. Powiązanie segmentu administracyjnego z pozostałymi segmentami.
9. Segment źródeł finansowania i jego struktura danych oraz relacja względem jednolitego planu kont.
10. Typologia funduszy i zasobów – struktura kodu i sposób kodowania.
11. Wykorzystanie segmentu źródeł finansowania na potrzeby zarządzania budżetem.
12. Powiązanie segmentu źródeł finansowania z innymi segmentami.
13. Segment ekonomiczny i jego funkcje.
14. Struktura danych segmentu ekonomicznego i sposób kodowania zdarzeń gospodarczych – założenia budowy klasyfikacji kont oraz klasyfikacji tytułów zdarzeń gospodarczych.
15. Najważniejsze zmiany w porównaniu z obowiązującymi rozwiązaniami.
16. Klasyfikacja kont w zakresie kont księgowych klasyfikacja kont w zakresie kont pozabilansowych.
17. Wykorzystanie klasyfikacji kont w procesie wykonania budżetu lub planu finansowego jednostki organizacyjnej.
18. Grupowanie tytułów zdarzeń gospodarczych, kryteria dalszych podziałów i struktura kodu.
19. Powiązanie segmentu ekonomicznego z innymi segmentami.
20. Segment programowy – funkcje segmentu programowego.
21. Struktura klasyfikacji segmentu programowego – struktura danych segmentu programowego a jednolity plan kont i zewnętrzne słowniki danych.
22. Wykorzystanie segmentu programowego do zarządzania budżetami i innymi funduszami w powiązaniu z pozostałymi segmentami.
23. Pozostałe segmenty klasyfikacyjne – segment kontrahenta i inne.
24. Plan wdrażania nowego systemu budżetowego.
25. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content