Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA ZARZĄDÓW DRÓG i RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Informacje

Start

21.07.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie planowania budżetowego oraz ewidencji księgowej remontów i inwestycji drogowych finansowanych z środków budżetowych właściwego zarządcy drogi, współfinansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, przez budżet państwa oraz budżet UE, przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, oraz przez inne środki BGK w tym m.in. środki Krajowego Funduszu Drogowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Na szkoleniu przedstawiony zostanie sposób ujęcia w księgach rachunkowych jednostki, dróg dotychczas niezaksięgowanych oraz wydatków bieżących i majątkowych dot. nowych inwestycji drogowych, ulepszeń dróg, remontów i utrzymania dróg, opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, zwrotów refundacji wydatków w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących w 2023 roku z uwzględnieniem zmian aktualniej klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023 (Dz.U. z 27 lipca 2022 poz.1571).
Zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadań finansowanych z środków RFRD będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku po zmianie firmy organizacyjno-prawnej funduszu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych i kierownictwa gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich zarządów dróg oraz dla jednostek zarządzających drogami krajowymi i GDDKIA.

Program szkolenia

1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej zarządu dróg – budżet jednostki samorządu terytorialnego, budżet państwa, budżet środków europejskich, państwowy fundusz celowy, środki funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie oraz środki KFD w BGK.
2. Zmiany w ustawie o drogach publicznych oraz zmiany począwszy od 1 stycznia 2023 roku zasad funkcjonowania Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w świetle ustawy z 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.
3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2023 i na dzień bilansowy – dlaczego warto przyjąć i stosować KSR 11 „Środki trwałe” w zarządach dróg.
4. Zasady przekazywania środków publicznych pomiędzy budżetami na remonty i inwestycje dróg będących lub/i nie będących własnością danej jednostki – ujęcie współfinansowania w budżetach jednostek współpracujących, np. współfinansowanie przez gminę lub powiat drogi wojewódzkiej, finansowanie drogi z KFD, z RFIL, z RFRD, z RFPŁPIS, z funduszu Covid, itp..
5. Ewidencja księgowa współfinansowania w organie finansowym oraz w zarządzie dróg – klasyfikowanie wydatków budżetowych.
6. Zmiany klasyfikacji budżetowej – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023.
7. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków BGK, klasyfikacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach rozporządzenia MF z 15 lipca 2022.
8. Zmiany od 1 stycznia 2023 klasyfikacji dla środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
9. Droga, odcinek drogi, wiadukt, itp. jako środek trwały – klasyfikacja środków trwałych (KŚT), ewidencja, wycena i odpisy umorzeniowe środków trwałych.
10. Szczególny przypadek dot. wyceny dróg niezaksięgowanych – problem z ustaleniem ceny sprzedaży drogi wykluczonej z obrotu gospodarczego, wartość godziwa, zamortyzowany koszt odtworzenia jako alternatywa dla kosztownej wyceny przez biegłego, stanowisko KSR.
11. Specyficzny problem tzw. niskocennych pozostałych środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących.
12. Ewidencja inwestycji drogowych, przebudowy i remontów dróg oraz opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
13. Wzory księgowań dotacji, płatności, finansowania z innych budżetów, zaliczek, refundacji i zwrotów wydatków dot. inwestycji i remontów dróg.
14. Zobowiązania i zaangażowanie w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej zarządów dróg oraz problem podatku VAT i specyficzny sposób jego księgowania.
15. Zaangażowanie a rejestr umów – problem niezgodności danych w zakresie umów prezentowanych w zaangażowaniu i w rejestrze umów zarządu dróg.
16. Kto prowadzi Centralny Rejestr Umów – Minister Finansów czy kierownik jednostki sektora finansów publicznych oraz jakie umowy wprowadza się do rejestru umów oraz rok 2024 jako termin wejścia w życie CRU.
17. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością jednostek organizacyjnych GDDKIA.
18. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w gminnych, powiatowych, wojewódzkich zarządach dróg.
19. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych oraz przykłady potencjalnych nieprawidłowości w zarządach dróg.
20. Odpowiedzi na pytania i wzory prawidłowych księgowań.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content