Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DO OPŁAT ZA WYŻYWIENIE (I POBYT) W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH – NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOT. FUNKCJONOWANIA WRD I CATERINGU

Informacje

Start

17.10.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad budżetowych wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych do ustalania i rozliczania opłat za wyżywienie dziecka w szkołach, przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych, zarówno w przypadku gdy posiłki przygotowuje własna kuchnia jak i firma cateringowa, a także zasad ustalania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku, klubie dziecięcym, z uwzględnieniem dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku przez ZUS.

Wyroki sądów i przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie dziś wskazują, że opodatkowanie VAT opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w szkole, przedszkolu, żłobku było błędne. Nie mogło być dokumentowane fakturami VAT, gdyż opłaty te stanowią należności publicznoprawne niepodatkowe, do których stosuje się postępowanie egzekucyjne w administracji i przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Przepisy te mają również zastosowanie do rozliczania nadpłat rodziców i opiekunów oraz do dofinansowania obniżenia opłaty przez ZUS lub Fundusz Pracy. Rodzice nie mogą zatem rozliczać się za wyżywienie bezpośrednio z firmą cateringową. Wyroki sądów potwierdzają również fakt, że umów z rodzicami się nie zawiera, tak jak nie nalicza im się odsetek za nieterminowe regulowanie opłat do trzykrotności opłaty pocztowej, co wynika z przepisów art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.

Na szkoleniu wyjaśnione zostanie dlaczego używanie paragrafu 083 Wpływy z usług w zakresie ujmowania na nim wpływów z opłat za pobyt i wyżywienie w szkołach, przedszkolach, żłobkach było i jest błędne oraz wskazana zostanie prawidłowa klasyfikacja budżetowa.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla: dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, żłobków, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW oraz gmin, powiatów, województw i państwowych jednostek budżetowych oraz ministerstw nadzorujących podległe im szkoły państwowe.

Program szkolenia

1. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych jako jednostek budżetowych, w tym jednostek oświaty dysponujących wydzielonym rachunkiem dochodów własnych oświaty (RDWO / WRD) w roku szkolnym 2022/2023.
2. Charakter prawny opłat za żywieni (i pobyt) w szkołach, przedszkolach, żłobkach w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 69-67 ustawy o finansach publicznych.
3. Obowiązujące od 1.09.2019 roku zmiany zasad funkcjonowania RDWO / WRD i art. 223 ustawy o finansach publicznych – czy szkoła, przedszkole, żłobek może organizować żywienie w formie RDWO / WRD i czy np. intendentka może prowadzić konto żywieniowe, rozliczać na nim opłaty i dokonywać wydatków na zakupy artykułów spożywczych po zmianach przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 223?
4. Problem z funkcjonowaniem RDWO / WRD państwowych jednostek budżetowych oświaty, w świetle art 11a ustawy o finansach publicznych – konsekwencje prawne decyzji o utworzeniu RDWO w państwowej szkole.
5. Ustawa o finansach publicznych a opłaty za korzystanie z posiłku w szkole w świetle obowiązującego od 1 września 2022 art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe i obowiązującego od 1 września 2017 roku art. 106 tej ustawy.
6. Ustawa o finansach publicznych a opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku art. 52 ustęp 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
7. Ustawa o finansach publicznych a opłaty za pobyt (z uwzględnieniem opłaty dodatkowej) i opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w świetle ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
8. Ustawa o finansach publicznych a dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym w świetle przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
9. „Wsad do garnka/kotła” – co wlicza się, a czego nie wlicza się do opłat za korzystanie z posiłku oraz wyjaśnienie dlaczego opłaty za pobyt i wyżywienie nie mogą być rozliczane na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oświaty (RDWO / WRD) oraz dlaczego żłobki nie mogą mieć takiego rachunku.
10. Rozliczanie wyżywienia w ramach praktycznej nauki zawodu na RDWO / WRD – prawidłowe zastosowanie art. 223 ustawy o finansach publicznych, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, wykonywanie dochodów i wydatków oraz specyfika sprawozdania RB-34S.
11. Rozliczanie wyżywienia w ramach RDWO / WRD z art. 11a ustawy o finansach publicznych w państwowych jednostkach budżetowych oświaty – sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, wykonywanie dochodów i wydatków oraz specyfika sprawozdania RB-34.
12. Opłaty za korzystanie z posiłku w szkole, przedszkolu, żłobu, w klubie dziecięcym oraz opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym a podatek VAT – typowe nieprawidłowości związane z opodatkowaniem VAT opłat za pobyt i wyżywienie dziecka i dokumentowaniem wpływów niepotrzebnie wystawionymi fakturami VAT.
13. Problem szczególny dot. korzystania z posiłków przez nauczycieli, opiekunów, pracowników administracyjnych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku i wyroków sądów – wyjaśnienie czy VAT niepodlegający, czy zwolniony, czy VAT 8%.
14. Opłaty za pobyt i wyżywienie jako należności publicznoprawne niepodatkowe o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i występujące od 1 stycznia 2010 roku zaniedbania w stosowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie rozliczania należności, wpłat i nadpłat.
15. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa do opłat za pobyt i wyżywienie – decyzje a przypisy należności, płatności z „góry” czy „z dołu”, odsetki, rozliczanie wpłat, umorzenie należności, wpłaty przez osoby „trzecie” takie jak ZUS czy Fundusz Pracy, nadpłaty i ich rozliczanie, itd..
16. Zakres zastosowania art. 62b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa do dofinansowania obniżenia opłaty dla rodzica lub opiekuna przez ZUS lub Fundusz Pracy.
17. Zmiany klasyfikacji budżetowej z lipca 2022 i wsteczny termin wejścia niektórych zmian oraz ich zastosowanie w szkołach, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych, w tym w zakresie dofinansowania obniżenia opłaty i zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023 – problem błędnego stosowania paragrafu 083 Wpływy z usług.
18. Ustalenie stanu rozrachunków za pobyt i wyżywienie na dzień sprawozdawczy za pierwsze półrocze 2023 roku.
19. Ujęcie opłat za pobyt i za korzystanie z posiłku w sprawozdaniu: RB-27S (i odpowiednio w RB-27 w państwowych jednostkach budżetowych oświaty), w sprawozdaniu RB-N oraz ujęcie wydatków związanych z przygotowaniem posiłku i miejsca do jego spożywania w sprawozdaniu RB-28S (i odpowiednio w RB-28 w państwowych jednostkach budżetowych oświaty) z uwzględnieniem rozrachunków z firmą cateringową.
20. Wyjaśnienie dlaczego rozliczanie się rodziców lub opiekunów bezpośrednio z firmą cateringową lub ujmowanie wpłat na zmniejszenie wydatków/kosztów jest nieprawidłowością i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych – problem zwrotów, refundacji wydatków w szkołach, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych.
21. Wzory prawidłowych księgowań na rok 2023 i odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content