Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

POŁĄCZONY ORGAN Z URZĘDEM 2024 - KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA NA WSPÓLNYM RACHUNKU BUDŻETU I URZĘDU GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH ORAZ W ZWIĄZKACH KOMUNALNYCH

Informacje

Start

02.07.2024 (wt.), 09:00

Lokalizacja

onlne

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, w tym z podatkiem VAT z zadań własnych i zleconych, przychodów i kosztów zaliczanych do działalności operacyjnej, działalności pozostałej, działalności finansowej, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, należności zobowiązań budżetowych, odpisów aktualizujących i umorzenia należności oraz środków unijnych, dotacji, środków funduszy celowych w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych i w urzędach marszałkowskich prowadzących wspólny rachunek bankowy do obsługi organu budżetowego (finansowego) i urzędu jako jednostki budżetowej oraz w związkach komunalnych gmin, powiatów, województw.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz związków komunalnych gmin, powiatów i województw, a także dla SCUW.

Program szkolenia

1. Zasady finansów publicznych, zasady rachunkowości i polityka rachunkowości PIK i SIK na rok 2024 jako jednostki sektora finansów publicznych – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie w praktyce.
2. Druk PF-OSPR i jego zastosowanie w planowaniu budżetowym PIK na rok 2024 oraz problem braku druku planistycznego dla SIK – plan finansowy w układzie memoriałowym, plan finansowy w układzie kasowym, dane uzupełniające, informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe, dane statystyczne.
3. Plan finansowy IK i jego związek z prawidłowo prowadzoną rachunkowością IK jako jednostki sektora finansów publicznych – jakie zasady i jakie konta powinny być uwzględnione w procedurze budżetowej IK.
4. Dotacje a płatności i zasady ich rozliczania – dotacje z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich a dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, dotacje podmiotowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji a płatności oraz ich ujęcie jako przychodów IK ujmowanych odpowiednio na koncie 800, 840, 760 (740/720/700).
6. Specyfika gospodarowania środami BGK funduszu przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie niebędących ani dotacją ani subwencją.
7. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w IK, wydatki bieżące a wydatki majątkowe – problem z finansowaniem tzw. niskocennych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo) z dotacji podmiotowej.
8. Kasowe dochody i wydatki budżetowe w IK – definicja, dochody i wydatki bieżące a dochody i wydatki majątkowe majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w IK, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, rozliczanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w ramach planu kasowego IK.
9. Przychody i koszty księgowe IK oraz ich grupowanie – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym oraz podatkiem CIT, rozliczanie osiągniętych przychodów i kosztów w ramach planu memoriałowego IK.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy w IK.
11. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz – zakres zastosowania konta 800 w zakresie niepodlegających amortyzacji planowej i jednorazowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie w IK.
12. Dotacje budżetowe i środki pozabudżetowe z funduszu przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy w księgowości IK – kiedy konto 800, kiedy 840 a kiedy 760.
13. Zasady ustalania wyniku finansowego – typowe błędy IK w zakresie zasad ustalania wyniku finansowego wynikające z błędnego ujęcia wszystkich dotacji na koncie 740 (lub innym podobnym).
14. Sprawozdania RB-Z i RB-N w IK.
15. Sprawozdanie finansowe IK – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.
16. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content