Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Podatek od środków transportowych w 2023 r.

Informacje

Start

13.03.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 11 wzorów pism, a mianowicie:

– uchwała w sprawie stawek podatkowych na 2023 r.,

– uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych,

– decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych,

– decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,

– postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu,

– wezwanie do stawienia się w Urzędzie,

– postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego,

– wezwanie do złożenia deklaracji,

– postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania,

– informacja o niezałatwieniu sprawy w terminie,

– postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie postępowań związanych z podatkiem od środków transportowych oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.

Program szkolenia

1. Nieprawidłowości stwierdzane w uchwałach dot. podatku od środków transportowych w praktyce nadzorczej w ostatnim kwartale 2022 r. i pierwszym kwartale 2023 r.
2. WYMIAR PODATKU NA 2023 R. OKREŚLANIE PODATNIKA TEGO PODATKU.
a) Jakie mamy zmiany od września 202/2 r.? Jakie stawki w podatku od środków transportowych będą obowiązywać od 2023 r.? Czym jest karta pojazdu i jakie zawiera informacje pomocne dla organu podatkowego? Kiedy wygasł obowiązek wydawania karty pojazdu? UWAGA Zmiana przepisu.
b) Czy dowód z dokumentu demontażu pojazdu można zastąpić oświadczeniem w celu wyrejestrowania pojazdu? Sprzedający zeznał, iż pojazd został zezłomowany na przełomie 2012/2013. Brak dokumentów potwierdzających ten fakt, co dalej? Uwaga wyroki w tej sprawie.
c) Jakie instrumenty przysługują organowi, aby wyjaśnić kwestię własności spornych pojazdów?
d) Jakie dokumenty jednoznacznie wskazują na wygaśnięcie obowiązku podatkowego?
e) Jak ustalić miejsce zamieszkania podatnika, w sytuacji gdy podatnik kwestionuje ustalenia organu podatkowego w tym zakresie? jakie instrumenty (środki dowodowe) przysługują organowi podatkowego, aby ustalić te fakty? Zmiana siedziby podatnika. Czym jest przedsiębiorstwo wielozakładowe?
f) Czy organ podatkowy może występować do US czy ZUS-u z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, z których będzie wynikać miejsce zamieszkania podatnika, jakie to będą dokumenty?
g) Wywóz pojazdu za granicę – kiedy wygasa obowiązek podatkowy? (czy data sprzedaży pojazdu jest tu decydująca czy data wyrejestrowania?). Czy w przypadku sprzedaży pojazdu za granicę koniecznie jest potwierdzenie wyrejestrowana ? Podatnik przedłożył fakturę sprzedaży pojazdu i złożył deklarację o wygaśnięciu obowiązku – czy organ powinien sprawdzić czy podatnik przedmiotowy pojazd zgłosił do wydziału komunikacji -wyrejestrował? Podatnik dostarczył zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu czy na tej podstawie może złożyć deklarację o wygaśnięcie obowiązku podatkowego? czy musi dostarczyć organowi podatkowemu jakiś inny dokument dotyczący wyrejestrowania? Jeżeli komornik sprzedał w ciągu roku pojazd, to na kim spoczywa obowiązek złożenia korekty deklaracji – na komorniku czy dotychczasowym właścicielu pojazdu?
h) Wyjazd podatnika za granicę i co dalej? – konsekwencje podatkowe.
i) Czy zmiana adresu i nazwy spółki stwarza obowiązek korekty deklaracji przez podatnika?
j) Ustalanie podatnika podatku od środków transportowych – problemy w tym zakresie:
• czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od środków transportowych?,
• podatnik dokonał czasowego zameldowania w innej gminie na okres dwóch lat. Czy w związku z powyższym ma prawo opłacać podatek w innej gminie? Czy organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie kontrolne?
• podatnik zgłasza pojazd do opodatkowania, czy organ ma prawo żądać informacji np. czy podatnik ma żonę, czy pojazd był kupiony z majątku wspólnego, jaka jest praktyka, na jakie przepisy się wtedy powoływać
• współwłasność pojazdów i problemy z tym związane (np. współwłasność z bankiem, przy czym bank składa deklaracje, a osoba fizyczna, jakie działania powinien podjąć organ podatkowy?
• ustalanie podatnika przy współwłasności pojazdu i składanie deklaracji przez współwłaścicieli,
• jak opodatkować pojazd, jeśli właścicielem pojazdu jest firma leasingowa mająca siedzibę za granicą?,
• czy leasing pojazdu od podmiotu zagranicznego przenosi obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych?
• opodatkowanie autobusu szkolnego, stanowiącego własność gminy,
• co powinien zrobić organ podatkowy, gdy spółka faktycznie nie istnieje, choć formalnie spółka jest nadal właścicielem pojazdów, spółka nie zakończyła spraw, a w starostwie nie wyrejestrowano pojazdów,
• kto podlega opodatkowaniu, w przypadku gdy jako posiadacz (C.1.1) w dowodzie rejestracyjnym jest wpisana gminna jednostka budżetowa, a jako właściciel (C.2.1) Gmina albo gdy jako posiadacz (C.1.1) i właściciel (C.2.1) wpisana jest gmina, a w adnotacjach gminna jednostka organizacyjna?,
• rozwód a obowiązek podatkowy (do kiedy ten obowiązek ciąży na obojgu małżonkach, jako współwłaścicielach, a od kiedy na jednym z małżonków – właścicielu pojazdu?),
• podatnik posiada zaległość z tytułu podatku od środków transportowych? Czy można wezwać do zapłaty małżonka, który nie składał deklaracji ?
• nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych,
• bank jako współwłaściciel – problemy z tym związane, czy organ może wysłać upomnienie na drugiego współwłaściciela (bank) który złożył deklaracje, mimo że pierwszy współwłaściciel nie złożył deklaracji i nie była wydana decyzja określająca?
• kto jest podatnikiem w przypadku umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jako pierwszy jest podatnik, a w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel wpisany jest bank,
• czy jeżeli przyczepa/naczepa jest zarejestrowana na przedsiębiorstwo, a wykorzystywana jest do działalności rolniczej przez osobę fizyczną, czy podlega wyłączeniu z opodatkowania? Kto powinien składać oświadczenie o wykorzystaniu przedmiotu do działalności rolniczej?,
• czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?,
• kto składa deklarację, w przypadku podatnika w upadłości/w restrukturyzacji?,
• kto jest podatnikiem, w przypadku przekazania pojazdu w użytkowanie?,
• czy sposób użytkowania pojazdu ma wpływ na obowiązek złożenia deklaracji?,
• kto jest podatnikiem w wyniku postępowania egzekucyjnego?,
• czy umowa sprzedaży nie zgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?,
• na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku gdy pojazdy zostały zajęte przez komornika?,
• kto jest podatnikiem w przypadku przewłaszczenie na zabezpieczenie?,
• kto płaci podatek od pojazdów będących przedmiotem leasingu?,
• użyczenie (dzierżawa) pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych,
• czy spółka jawna jest podatnikiem?,
• czy gminne jednostki organizacyjne opłacają podatek?,
• współwłasność a obowiązek podatkowy,
• wyjazd za granicę a obowiązek podatkowy; w tym jak postępować, jeżeli nie jest znane miejsce zamieszkania podatnika, który wyjechał za granicę?
3. WYPEŁNIANIE, SKŁADANIE I WERYFIKACJA DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANPORTOWYCH:
– czy podatnik zwolniony (ustawowo bądź na podstawie uchwały) składa deklarację?
– co w przypadku gdy została wydana decyzja określająca na 5 pojazdów a podatnik po decyzji nabył jeszcze jeden pojazd? Wydajemy nową decyzję na wszystkie 6 pojazdów czy dookreślamy tylko na ten nowo zakupiony? I analogicznie co robimy jeżeli podatnik sam złożył roczną deklarację ale nie złożył na powstanie obowiązku, określamy wszystkie pojazdy czy tylko na ten jeden nowy?
– czy jeśli pojazd jest zarejestrowany na dwóch współwłaścicieli, to każdy z nich musi złożyć deklarację?,
– jeśli w decyzji za rok ubiegły i bieżący ustalimy termin płatności 14 dni od daty odebrania decyzji, to czy odsetki naliczamy od powstania obowiązku podatkowego? Za rok ubiegły od 1 kwietnia 2021 r. (śr. transportowy nabyty w marcu, natomiast za rok bieżący od ustawowych terminów płatności do dnia wpłaty?
– czy gmina będąca właścicielem samochodów strażackich powinna składać deklarację na podatek od środków transportowych i płacić podatek?,
– pojazd jest czasowo wycofany z ruchu do 27.05.2022r. Czy deklarację trzeba złożyć w lutym czy w czerwcu?,
– czy małżonek może złożyć deklarację DT-1 jako posiadacz samoistny? Czy dopiero po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym można taki pojazd ponownie opodatkować?,
– podatnik zakupił pojazd 31.12.2021 r., wcześniej posiadał już 2 środki transportowe. Czy może złożyć 1 deklarację na 3 pojazdy? Czy powinien złożyć 2 deklaracje?,
– czy pojazd specjalny należy wykazać w deklaracji jako pojazd zwolniony z obowiązku opodatkowania czy nie trzeba w ogóle na niego składać deklaracji?,
– jeżeli podatnik sprzedał środek transportowy 29.12.2021 r., to czy w 2022 r. powinien złożyć deklarację o wygaśnięciu obowiązku podatkowego za rok 2022 czy wystarczy, że w deklaracji składanej do 15.02.2022 r. nie wpisze już środka transportowego,
– gdzie znaleźć informację o tym, czy pojazd ma zawieszenie pneumatyczne czy inne?,
– gdzie szukać informacji o wpływie pojazdu silnikowego na środowisko naturalne?,
– podatnik sprzedał samochód w październiku natomiast wyrejestrował go w grudniu i również w grudniu ujawnił ten fakt organowi? Za jaki okres powinien być opodatkowany?,
– czy za każdym razem, jeśli podatnik wykorzystuje pojazd do działalności rolniczej, musi złożyć oświadczenie o tym, że pojazd wykorzystywany jest do działalności rolniczej?,
– czy jeśli podatnik jest rolnikiem to tylko naczepy są wyłączone z opodatkowania czy również samochody ciężarowe?,
– co jeżeli pojazd jest ujęty w środkach trwałych przedsiębiorstwa, a podatnik składa oświadczenie o wykorzystaniu jedynie do działalności rolniczej? Czy w takim przypadku, mimo złożenia oświadczenia, za naczepę należy zapłacić podatek?,
– skąd uzyskać informację o potencjalnie największej masie naczepy do określenia DMC zespołu pojazdów dla ciągnika? I analogicznie – do określenia DMC zespołu pojazdów dla naczepy – skąd uzyskać informację o potencjalnie najmniejszej masie własnej ciągnika balastowego? Czy są to dane podane w jednym miejscu, gdzie ich szukać?,
– jeżeli podatnik jest współwłaścicielem kilku pojazdów, a każdy pojazd należy do innego współwłaściciela, to może złożyć jedną deklarację?,
– jeżeli podatnik zadeklaruje daną DMC zespołu, to czy tę informację należy weryfikować? w większości przypadków podatnicy podają wartości max czyli 40 t.
– podatnik w ciągu roku kupił, przyczepę o dopuszczalnej masie 14,3 T. czy podatek ma płacić za samą przyczepę czy za zespół pojazdów?
4. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:
– jak ustalić rodzaj zawieszenia pojazdu, jeżeli nie mamy takiej informacji ze Starostwa Powiatowego?
– podatek od ciągnika rolniczego?,
– zasady ustalania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, określanie dmc naczepy,
– skąd pozyskać informacje w przypadku, gdy nie ma podanej DMC zespołu pojazdów?,
– czy można opodatkować naczepę (przyczepę), w sytuacji gdy podatnik sprzedał ciągnik siodłowy?,
– co z podatkiem w przypadku naczepy i przyczepy wykorzystywanej wyłącznie do działalności rolniczej/ wykorzystywanej zarówno do działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej?,
– podatnik prowadzi działalność gospodarcza, ale też działalność rolniczą (posiada 2,5ha), czy w takim przypadku może skorzystać ze zwolnienia od przyczep i naczep w związku z prowadzoną działalnością rolniczą? Jak w takim przypadku należy zweryfikować czy są one wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej? Czy jednorazowe wykorzystanie przyczepy skutkuje „upadkiem” wyłączenia z opodatkowania?; Czy można przeprowadzić oględziny, celem weryfikacji oświadczenia podatnika?; Czy wyłączenie dotyczy jedynie właściciela naczepy/przyczepy, będącego jednocześnie posiadaczem gospodarstwa rolnego, czy ma jednak zakres szerszy?; Jak często właściciel przyczepy/naczepy powinien składać oświadczenie?).
– jak udokumentować wyłączenie z opodatkowania?,
– wyłączenie z opodatkowania i zwolnienie z opodatkowania – czy to pojęcia tożsame?.
5. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
– terminy płatności podatku od środków transportowych. Zasada proporcjonalności. Jak określić prawidłowo wysokość rat?,
– jak podzielić raty podatku od środków transportowych zakupionych po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego?
– czy podatek za jeden miesiąc jest płatny w dwóch ratach 15.02 i 15.09 ?
6. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych:
– obowiązek podatkowy powstał w marcu 2021 r., czy w bieżącym roku należy wydać decyzję określającą wymiar podatku za rok poprzedni i bieżący, ponieważ podatnik nie złożył deklaracji? Jaki termin płatności należy wyznaczyć w decyzji za rok ubiegły i jakie terminy w roku bieżącym?
– co w sytuacji, gdy podatnik zakupił pojazd pod koniec września a deklarację złożył 5 listopada od kiedy liczyć 14 dni na zapłatę podatku,
– podatnik kupił autobusy za granicą w 2019 roku. W czerwcu 2021 roku zarejestrował pojazdy w Wydziale Komunikacji, od kiedy opodatkować podatnika?
– podatnik sprowadził pojazd z zagranicy w marcu zarejestrował w kwietniu a w maju wyrejestrował. Czy należy go opodatkować za miesiąc?
– czy datą opodatkowania jest data zgonu czy data uprawomocnienia się postanowienia sądowego?
– podatnik w trakcie roku zmienia przeznaczenie pojazdu i przedstawia zmianę w dowodzie rejestracyjnym, gdzie ma nowy wpis, że pojazd stał się pojazdem specjalnym /pomoc drogowa. Czy za datę wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy przyjąć datę wpisu ze Starostwa o adnotacji o zmianie przeznaczenia ?
– podatnik sprzedał pojazd 04.01.2022 r. Jak powinien złożyć deklarację?,
– data powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy, weryfikacja danych z dokumentów (jakich?) w tym zakresie,
– czasowa rejestracja pojazdu a obowiązek podatkowy,
– czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i wygaśnięcie obowiązku podatkowego; czy decyzja o czasowym wycofaniu przechodzi na nabywcę?,
– data powstania obowiązku podatkowego w przypadku ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu, w sytuacji gdy czasowe wycofanie wygasa w trakcie miesiąca oraz gdy wygasa z ostatnim dniem miesiąca, data pierwszej rejestracji – co oznacza ten zwrot?,
– czy podatnik musi złożyć deklarację o wygaśnięciu obowiązku w przypadku gdy pojazd po raz kolejny w ciągu roku został czasowo wycofany, tj. pierwsze wycofanie było do końca czerwca było zgłoszone i kolejne drugie do końca roku? brakuje deklaracji, organ jest w posiadaniu jedynie informacji o decyzji o wycofaniu pojazdu?
– zezłomowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych,
– wyrejestrowanie pojazdu,
– czy kradzież pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?,
– jak ustalamy moment powstania obowiązku z podatku w związku z ponownym dopuszczeniem
pojazdu do ruchu?,
– jak postąpić w przypadku, gdy podatnik nie ma pojazdu, a w ewidencji dalej figuruje jako właściciel pojazdu?,
– czy wyjazd pojazdu za granicę skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?.
7. Z jakich form pomocy może skorzystać podatnik podatku od środków transportowych w okresie zagrożenia epidemicznego?:
– uchwały w zakresie zwolnień podatkowych w podatku od środków transportowych podejmowane przez gminy w oparciu o przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
– ulgi uznaniowe (umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej, rozłożenie na raty) stosowane w okresie zagrożenia epidemicznego,
– na podstawie jakich przepisów umorzyć zaległości?
– czy za pomoc Covidową uznawać tylko taką pomoc jeżeli w podaniu podatnik powołuje się na COVID?
– czy Gmina najpierw musi mieć podjętą uchwałę czy bez uchwały może udzielić pomocy Covidowej
8. Jakie limity pomocy publicznej obowiązują w podatku od środków transportowych?
9. Procedura realizacji podatku od środków transportowych w okresie zagrożenia epidemicznego:
– jakie czynności może podjąć organ gdy zamiast aktu poświadczenia dziedziczenia bądź postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wpłynie sam akt zgonu podatnika?,
– oświadczenia, zaświadczenia, formularze pomocy publicznej,
– sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej w podatku od środków transportowych,
– czy w okresie zagrożenia epidemicznego można dokonywać czynności sprawdzających?,
– czy w okresie zagrożenia epidemicznego można wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych?,
– na kogo wystawić decyzję, zaświadczenia w przypadku współwłasności pojazdu?,
– co z doręczaniem pism procesowych w okresie COVID-19?,
– podatnik zbywa pojazd w trakcie roku, czy wpisujemy kwoty w deklaracji w miejscu „Kwota podatku”?,
– deklaracje na podatek od środków transportowych składane w formie elektronicznej.
10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych (pojazdy specjalne). Kiedy wchodzi w grę zwolnienie ustawowe pojazdów, stanowiących zapasy mobilizacyjne; jakie dokumenty są podstawą zwolnienia? Czy pojazdy należące do jednostek OSP są pojazdami specjalnymi? Jak zweryfikować twierdzenie podatnika, że jego pojazd to pojazd specjalny? Czy betoniarka albo pojazd do przewozu drobiu podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?
11. Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku od środków transportowych.
– zmiana właściwości miejscowej w trakcie roku.
– podatnik prowadzący działalność gospodarczą był niezadowolony ze stawek podatku od środków transportowych w miejscu zamieszkania. Postanowił płacić podatek w innej gminie. W styczniu br. złożył wniosek o zmianę wpisu do CEIDG, w którym podał swój nowy adres zamieszkania, jednak zmiana ta nie jest widoczna we wpisie w CEIDG. Podatnik chce złożyć deklarację o wygaśnięciu obowiązku podatkowego na swoje pojazdy w naszej gminie, ponieważ twierdzi, że od teraz może płacić już podatek gdzie indziej. Czy bez żadnego dokumentu poświadczającego jego zmianę adresu zamieszkania organ podatkowy może przyjąć taką deklarację? Podatnik przyniósł jedynie kserokopię wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim o zmianę wpisu do CEIDG.
12. Pełnomocnictwa w procesie realizacji podatku od środków transportowych. Czy podatnik podatku od środków transportowych może złożyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej do podpisywania deklaracji w tej formie? Czy podatnik może złożyć pełnomocnictwo w formie papierowej do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej? Kiedy pełnomocnictwo składane jest samorządowemu organowi podatkowemu, kiedy naczelnikowi urzędu skarbowego, a kiedy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej? W jaki sposób organ podatkowy weryfikuje podpis pełnomocnika na deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej w formie elektronicznej? Czy musi to zrobić?
13. Śmierć podatnika podatku od środków transportowych i co dalej?
– odpowiedzialność spadkobierców podatnika za niezapłacony podatek od środków transportowych;
– śmierć podatnika w trakcie postępowania podatkowego.
14. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content