Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Podatek od nieruchomości dla początkujących z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa WSA i NSA - planowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości.

Informacje

Start

13.12.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podstawowym celem przedmiotowego szkolenia jest przedstawienie i omówienie kwestii wynikających z ustawy kształtującej wysokość dochodów majątkowych Gminy, a mianowicie podatku od nieruchomości. Na szkoleniu zostaną omówione takie zagadnienia jak: podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy, przedmiot opodatkowania, realizacja zasady składania deklaracji podatkowych, terminy realizacji obowiązków podatkowych, zasady wprowadzenia zwolnień na podstawie uchwał rad gmin, realizacja zwolnień ustawowych.

Podczas szkolenia zostaną także omówione propozycje zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie:

1)            nowej kategorii podmiotu opodatkowania – dzierżawcy (złożenie wniosku o przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości);

2)            terminu na podjęcie przez radę gminy uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok następny;

3)            publikacji przez Ministra Finansów dot. stawek podatkowych na BIP Ministra Finansów – stworzeniu jednego miejsca, w którym zgromadzone będą informacje o stawkach podatków lokalnych obejmujących opodatkowanie nieruchomości;

4)            terminu, w którym Minister Finansów jest zobowiązany do publikacji stawek podatkowych na rok następny;

5)            rozszerzenia obowiązków sprawozdawczych gmin o informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości;

6)            definicji leasingu dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości;

7)            obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości ciążącym na korzystającym z przedmiotu umowy leasingu;

8)            nowych zasadach postawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, jako konsekwencja wydania orzeczenia sądowego;

9)            nowe zwolnienia z podatku w zakresie schronów i ukryć ujawnionych w ewidencjach prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program szkolenia

1. Podatnicy podatku od nieruchomości.
2. Przedmiot opodatkowania w podatku nieruchomości.
3. Dokumenty podatkowe: informacje i deklaracje podatkowe.
4. Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków.
5. Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych.
6. Terminy płatności podatku od nieruchomości.
7. Stawki w podatku od nieruchomości. Komunikaty Prezesa GUS i kompetencje organizacji pozarządowych
8. Kompetencje uchwałodawcze rad gmin w podatku od nieruchomości. Stanowienie stawek, wprowadzanie zwolnień przedmiotowych.
9. Samoobliczenie i wymiar podatku od nieruchomości. Kwota bagatelna w podatkach dla osób fizycznych.
10. Inkaso podatku od nieruchomości.
11. Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content