Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Planowane oraz procedowane zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacje

Start

06.06.2023 (wt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Jedna z ważniejszych zmian jest zasada ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego. Projekt ustawy przewiduje nowe zasady wyceny przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa oraz samorządów.

Adresaci szkolenia

Właściciele nieruchomości, jakie są lub mają być wywłaszczone pod inwestycje publiczne; Użytkownicy wieczyści, w tym przedsiębiorcy; Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, zajmujący się sprawami gospodarowania nieruchomościami; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Agencja Mienia Wojskowego; Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe.

Program szkolenia

1. Wskazanie etapu ustawodawczego procedowanych i uchwalanych zmian:
1.1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349):
1.1.1. Prace w Sejmie i ich wynik;
1.1.2. Prace w Senacie i ich wynik;
1.1.3. Prace w Sejmie nad stanowiskiem Senatu;
1.1.4. Niezakończone prace nad ustawą.
1.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii (UD257):
1.2.1. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów dnia 29 marca 2023 r.
2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349):
2.1. Omówienie zasady korzyści – możliwe interpretacje tej zasady oraz jej aktualny kształt w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w przepisach wykonawczych, a także orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2.2. Zniesienie zasady korzyści oraz nowe zasady zwiększania wysokości odszkodowania;
2.3. Roszczenie cywilnoprawne – możliwość dochodzenia przed sądem powszechnym odszkodowania za straty, które osoba ta poniosła w związku z wywłaszczeniem nieruchomości;
2.4. Pozostałe zmiany;
2.5. Uzasadnienie zgodności wprowadzanych zmian z Konstytucją RP i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
2.6. Wpływ na tzw. specustawy inwestycyjne i ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
2.7. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe.
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii (UD257):
3.1. Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie według publikacji Rady Ministrów;
3.2. Istota rozwiązań ujętych w projekcie według publikacji Rady Ministrów;
3.3. Wskazanie problemów, jaki ma rozwiązywać nowelizacja;
3.4. Wskazanie i omówienie rozwiązań szczegółowych (zmian) przewidywanych w procedowanym projekcie dla ustawy o gospodarce nieruchomościami;
3.5. Wskazanie i omówienie zmian innych ustaw;
3.6. Wskazanie podmiotów, na które będzie oddziaływać procedowana zmiana;
3.7. Wpływ na sektor finansów publicznych;
3.8. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe;
3.9. Wpływ na rynek pracy i pozostałe obszary;
3.10. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów.
4. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Od 2016 r. radca prawny w urzędzie gminy. Trener jest autorem komentarza do w/w ustawy.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content