Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej©

Informacje

Start

16.05.2023 (wt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przybliżenie uczestnikom istoty upoważnień i pełnomocnictw, jako istotnego elementu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Dogłębne zaprezentowanie kwestii podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw związanych z realizacją standardu A. 4. Standarów kontroli zarządczej.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

  1. W zakresie podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw;
  2. Zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw;
  3. Ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw;
  4. Konsekwencji prawnych przekroczenia udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Czyli szkolenie jest adresowane do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zastępców kierowników; osób wspomagających kierownika jednostki w wypełnianiu obowiązków kontroli zarządczej, osoby korzystające z pełnomocnictw i upoważnień, inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Program szkolenia

1. Rodzaje pełnomocnictw oraz ich podział ze względu na charakter czynności:
a. pełnomocnictwo ogólne.
b. pełnomocnictwo rodzajowe.
c. pełnomocnictwo szczególne.
d. pełnomocnictwo procesowe.
e. prokura.
f. substytucja.
2. Pełnomocnictwo ogólne dla kierownika jednostki organizacyjnej JST.
3. Pełnomocnictwa rodzajowe:
a. do dokonywania czynności w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
b. dla lidera w projekcie.
c. do dokonywania czynności w myśl art. 49 kodeksu cywilnego.
d. do dysponowania nieruchomościami dla celów budowlanych.
e. do zawierania porozumień z zakresu pieczy zastępczej.
f. w zakresie zamówień publicznych.
g. do udzielania ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.
i. do zaciągania zobowiązań.
4. Rodzaje upoważnień.
5. Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
6. Upoważnienia dotacyjne.
7. Upoważnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Upoważnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
9. Upoważnienia w zakresie finansów publicznych.
10. Upoważnienia organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST.
11. Upoważnienia do rozliczania podatku VAT.
12. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych.
13. Upoważnienia w zakresie kontroli finansowej.
14. Upoważnienia do wykonywania kontroli podatkowej.
15. Tryb postepowania w zakresie czynności dokonanych bez umocowania.
16. Odpowiedzialność za przekroczenie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
17. Pełnomocnictwa i upoważnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content