Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości w 2024 r. po wyrokach TK z dnia: 4 lipca 2023 r. (budowle) oraz z dnia 18 października 2023 r. (garaże).

Informacje

Start

21.12.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Udział w szkoleniu umożliwi zapoznanie się w sposób praktyczny, jak wygląda opodatkowanie budynków i budowli w 2024 r. w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowego, w tym ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w informacje dotyczące opodatkowania najczęściej występujących obiektów budowlanych, które powinny ułatwić wymiar podatku od nieruchomości na 2024 r. i kolejne lata. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konsekwencje wyroków TK dla wymiaru w 2024 r. obiektów budowlanych, w tym budowli i garaży oraz wyroków NSA w zakresie opodatkowania budynków mieszkalnych. Czy w związku z wyrokami TK jest możliwe korekta decyzji i deklaracji za 2023 r. i lata ubiegłe?

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych

Program szkolenia

1. Konsekwencje wyroku TK z dnia 4 lipca 2023 r. SK 14/21
• co dalej z definicją budynku i budowli,
• czy należy uwzględnić wyrok TK przy bieżącym opodatkowywaniu budynków i budowli?
• czy wyrok TK jest podstawą do wznowienia postępowań podatkowych? A co jeśli wpłynie wniosek w tej sprawie bądź podatnik złoży korektę deklaracji?
2. Konsekwencje wyroku TK z sprawie opodatkowania garaży z dnia 18 października 2023 r. SK 23/19
3. Czy aktualnie przedsiębiorca może powoływać się na względy techniczne dla opodatkowania nieruchomości niższą stawką?
4. Opodatkowanie nieruchomości należących do przedsiębiorcy.
5. Czy należy się podatek od stacji redukcyjno – pomiarowej? Czym jest sieć techniczna? Czym jest obiekt liniowy? A czym jest całość techniczno – użytkowa? Czy należy opodatkować wieżę telekomunikacyjną?
6. Czy sieci gazowe, wodociągowe należy opodatkowywać od całości? Czy stacje przesyłu sygnału telefonii komórkowej podlegają opodatkowaniu?
Opodatkowanie budynków mieszkalnych (najem długoterminowy i krótkoterminowy).
7. Jak kwalifikować obiekty budowlane; kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?
• definicja budynku – jak rozumieć wydzielenie z przestrzeni, trwały związek z gruntem, fundamenty i dach – szczegółowe omówienie poszczególnych elementów budynku,
• czy częściowo obudowane wiaty należy opodatkowywać od powierzchni?,
• definicja powierzchni użytkowej budynku, czy belki czy inne elementy konstrukcyjne i instalacje obniżają podstawę opodatkowania?
• samowola budowlana a podatek od nieruchomości.
a) Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:
– budynek mieszkalny,
– budynek o mieszanym charakterze
– opodatkowanie budynku, w którym prowadzona jest mieszana działalność
– budynek apteki,
– mieszkanie kupione na działalność,
– nieruchomość wykorzystywana przez fundację,
– zajęcie mieszkania na cudzą działalność gospodarczą,
– budynek letniskowy,
– budynek pieczarkarni,
– garaże, blaszane garaże, opodatkowanie garaży – blaszaków,
– budynki zakładów opieki zdrowotnej,
– jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
– czy budynek gospodarczy na gruntach Bi jest zwolniony z podatku od nieruchomości?
– ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
– opodatkowanie domu spokojnej starości (prywatnego domu opieki) i domków holenderskich,
– opodatkowanie budynków służących działalności leczniczej; jak sprawdzić czy podmiot prowadzi działalność leczniczą?
8. Co w sytuacji, gdy podatnik uchyla się od wykazania wartości budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
9. Czy właściciel ma obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od zwiększonej wartości budowli, jeżeli tego zwiększenia dokonał dzierżawca?
10. Czy dla ustalenia podatku od nieruchomości należy brać pod uwagę wartość początkową budowli z ewidencji podatkowej?
11. Czy wiata podlega opodatkowaniu jako budowla?
12. Czy i kiedy linia kablowa podlega opodatkowaniu?
13. Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowsze orzecznictwo. Przełom w opodatkowaniu silosów?. Skargi kasacyjne w tym zakresie. Jak opodatkować silosy? Co dalej z opodatkowaniem paczkomatów?
14. Wyrok TK z lutego 2021 r. (SK 39/19) i powiązanie tego wyroku z wyrokiem TK z dnia 13 grudnia 2017 r. Kogo dotyczy ten ostatni wyrok i potencjalne jego wykorzystanie, w tym czy dotyczy spółek?/osób prawnych Czy grunty i budynki, będące w posiadaniu spółek, niewykorzystywane do działalności gospodarczej można opodatkować niższą stawką? Czy grunty, należące do spółek, prowadzących działalność rolniczą można opodatkować podatkiem rolnym? Czy wyrok TK uprawnia do ubiegania się o opodatkowanie nieruchomości z zastosowaniem niższych stawek (np. spółdzielnie mieszkaniowe, koncepcja względów technicznych, ograniczenia prawne wyłączające możliwość wykorzystania nieruchomości w działalności)? Czy nieruchomości faktycznie nie wykorzystywane do działalności gospodarczej np. z przyczyn technicznych, należy opodatkować niższą stawką podatku od nieruchomości?
15. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?, Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy, który faktycznie nie prowadzi działalności,
16. Czy zbiornik może być budynkiem?,
17. Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości:
• – kiedy budowla podlega opodatkowaniu jako całość (UWAGA! najświeższy wyrok WSA w Gdańsku)
• znaczenie wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09);
• części budowlane i niebudowlane budowli;
• sieci i instalacje jako budowle;
• opodatkowanie tablic reklamowych;
• czy można opodatkować budowlę w budynku?,
• opodatkowanie kontenerów.
18. Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od gruntu i budowli, w przypadku wydzierżawienia części gruntu, na której dzierżawca wybudował te budowle?, Nakłady na cudzą nieruchomość a podstawa opodatkowania.
19. Jak opodatkować sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne?, opodatkowanie kabli światłowodowych.
20. Opodatkowanie budowli na targowisku.
21. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli:
 podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji,
 podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego;
 podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
 podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji;
 podstawa opodatkowania w przypadku dzierżawy budowli,
 kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
 podstawa opodatkowania budowli liniowych;
 postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli;
 jak zweryfikować podstawę opodatkowania budowli? opinia biegłego określającą wartość budowli, powołanie biegłego.
22. Czy automaty, bankomaty, paczkomaty wpłatomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości? Zmiany w prawie budowlanym i konsekwencje z tego wynikające.
23. Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Czy instalacje fotowoltaiczne, które są montowane na dachu budynku, należącego do przedsiębiorcy, powinny być opodatkowane?
24. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Co z rokiem 2017 r. – najnowsze orzecznictwo i wyrok TK. Uwaga! Rekompensata dla gmin; kiedy i na jakich zasadach?
25. Czy maszty flagowe podlegają opodatkowaniu.
26. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, Co z opodatkowaniem tzw. „złożonych” obiektów budowlanych?
27. Opodatkowanie urządzeń technicznych, w tym opodatkowanie urządzeń (instalacji) wewnątrz budynku – powiązanie podatku od nieruchomości z Prawem budowalnym.
28. Czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?,
29. Podatek od infrastruktury narciarskiej?, Czy urządzenia techniczne (niebudowlane) wchodzą w skład infrastruktury narciarskiej? Uwaga! – Podatek od lotniska. Czy pasy startowe podlegają opodatkowaniu?
30. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej – uwaga! jakie zmiany? Czy bocznice podlegają opodatkowaniu? Przegląd orzecznictwa
31. Najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; kanalizacji kablowej; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej? Czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych?
32. Orzecznictwo w zakresie:
 opodatkowanie myjni samochodowej,
 opodatkowanie stacji paliw, dystrybutorów paliwa,
 podatek od sieci technicznych (rozłączniki sterowania, transformatory, stacje redukcyjno – pomiarowe);
 opodatkowanie obiektów kontenerowych;
33. Czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
34. Czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość,
35. Opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
36. Czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
37. Opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej.
38. Opodatkowanie transformatorów i chłodni,
39. Budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
40. Czy słup reklamowy to budowla,
41. Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.
42. Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady. Czy gmina płaci podatek od nieruchomości?
43. Gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
44. Współwłasność a solidarny obowiązek zapłaty podatku. Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność gminy i innych osób.
45. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content