Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE DO NIERUCHOMOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SŁUŻEBNOŚCI, W TYM SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Informacje

Start

07.08.2023 (pon.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Jedną z form udostępniania nieruchomości publicznych są służebności. Służebności przesyłu ustanawiane są tam gdzie lokalizowana jest lub będzie infrastruktura techniczna (np. sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, gazownicza, światłowodowa itp.). Uczestnicy zostaną zapoznani z uregulowaniami prawnymi w zakresie omówienia procedur prawidłowego ustanawiania służebności przesyłu na gruntach publicznych w oparciu o kodeks cywilny z uwzględnieniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw samorządowych oraz z orzecznictwem sądów.

Adresaci szkolenia

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej gospodarujących nieruchomościami oraz pracowników jednostek będących właścicielami sieci przesyłowych jak i firm zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury technicznej.

Program szkolenia

1. Art. 244 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks cywilny – katalog ograniczonych praw
rzeczowych.
2. Pojęcie ograniczonego prawa rzeczowego w relacji do prawa własności i prawa użytkowania
wieczystego.
3. Ustanawianie, przenoszenie, zrzeczenie i wygaśnięcie, zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego.
4. Zbieg ograniczonych praw do jednej rzeczy.
5. Użytkowanie.
a) Istota użytkowania rzeczy.
b) Pożytki z używania rzeczy, wykonywanie użytkowania.
c) Ustanawianie i wygaśnięcie użytkowania.
d) Roszczenia, zwroty, obciążenia i nakłady oraz przedawnienia związane z użytkowaniem.
6. Służebność
a) Rodzaje służebności.
b) Służebność gruntowa.
• Zakres i sposób wykonywania służebności gruntowej
• Nieruchomość władnąca a nieruchomość obciążona.
• Zmiana treści, zniesienie i wygaśnięcie służebności gruntowej.
• Zasiedzenie służebności gruntowej.
c) Służebność drogi koniecznej.
d) Służebność osobista.
• Zakres i sposób wykonywania.
• Zamiana i wygaśnięcie
e) Służebność przesyłu.
• Istota służebności przesyłu.
• Co było przed służebnością przesyłu? Aspekty wykonywania służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
• Zawieranie umowy służebności przesyłu.
• Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Jak dokumentować brak woli zawarcia umowy jako podstawy do roszczenia?
• Przejście na nabywcę i wygaśnięcie tej służebności.
• Roszczenie o usunięcie urządzeń.
• Uprawdopodobnienie zamiaru budowy urządzeń przez przedsiębiorcę.
• Udokumentowanie własności urządzenia.
• Wykonywanie służebności przesyłu.
• Pas technologiczny.
• Wycena służebności przesyłu – standardy.
• Wzory i praktyka.
7. Zastaw na rzeczy.
a) Ustanowienie zastawu.
b) Pierwszeństwo i obowiązki zastawnika.
c) Pożytki rzeczy obciążonej i nakłady zastawnika.
d) Roszczenia i wygaśnięcie.
8. Zastaw na prawach.
9. Omówienie spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie aktualnych przepisów prawnych.
10.Omówienie zasad ustanawiania i wykreślania hipoteki na podstawie aktualnych przepisów prawnych.
11.Posiadanie samoistne i posiadanie zależne. Zasiedzenie. Ochrona prawa własności nieruchomości należących do samorządu i Skarbu Państwa

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content