Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ograniczenia dla pełniących funkcje publiczne w samorządach

Informacje

Start

25.04.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

450 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom pełnego zrozumienia obowiązujących przepisów prawnych dotyczących sprawowania funkcji publicznych w samorządach, aby mogli świadomie przestrzegać ich postanowień i unikać naruszeń, co przyczyni się do skutecznego zarządzania i prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca jst: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, radni

Program szkolenia

1. Regulacje prawne dotyczące osób sprawujących funkcje wójta (burmistrza, prezydenta)
1.1. ustawowe zakazy łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta,
1.2. dopuszczalność zasiadania w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego,
1.3. ograniczenia w zajmowaniu stanowisk dotykające członków rodziny wójta (burmistrza, prezydenta),
1.3. konsekwencje naruszenia zakazów, w tym procedura wygaszenia mandatu, środki odwoławcze,
1.4. ograniczenia obowiązujące po zakończeniu sprawowania funkcji,
2. Regulacje prawne dotyczące radnych gminnych
1.1. ustawowe ograniczenie w wykonywaniu innych działalności z uwagi na pełnienie mandatu radnego gminnego, w tym ograniczenia nałożone na członków rodziny radnego,
1.2. konsekwencje naruszenia ustawowych zakazów.
3. Regulacje prawne dotyczące kierujących jednostkami organizacyjnymi gminy (prezesi i zarządy spółek komunalnych, dyrektorzy zakładów budżetowych itp.)
1.1. ograniczenia w wykonywaniu innych funkcji, wynikające z ustaw antykorupcyjnej i ustaw samorządowych,
1. 2. konsekwencje naruszenia zakazów.
4. 1. Warunki formalne uprawniające do zasiadania w radzie nadzorczej spółki komunalnej
1. 1.warunki ogólne zawarte w kodeksie spółek handlowych,
1.2. warunki dedykowane sektorowi komunalnemu wynikające z ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i innych ustaw.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, ukończył z wyróżnieniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora samorządowego, w szczególności gmin i spółek komunalnych, prowadzi szkolenia z zakresu prawnych regulacji w sektorze wodno-kanalizacyjnym, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content