Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowości w gminnej pomocy publicznej w 2023 r. i 2024 r.

Informacje

Start

25.09.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie pomocy publicznej, zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym umiejętności właściwej kwalifikacji udzielonej pomocy, wyliczenia jej wartości i udokumentowania. Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, stąd też jest ono adresowane do osób początkujących, jak i tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę. Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolne

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest osób zajmujących się pomocą publiczna

Program szkolenia

1. NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024-2030 R.
2. ZMIANY INTENSYWNOŚCI POMOCY REGIONALNEJ. Zmiana części intensywności w związku z tzw. Funduszem Sprawiedliwej Transformacji,
3. Pomoc de minimis w nowym naborze wniosków programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
4. Wykaz pomocy publicznej podawanej do publicznej wiadomości, udzielonej w 2022 r. (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych)? Co powinien zawierać?
5. Czy każdy projekt uchwały zmieniającej program pomocowy wymaga przedłożenia do UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Czy w programie pomocy de minimis, podejmowanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, można wprowadzić zapis o wyłączeniu z programu podatników posiadających zaległości podatkowe? Inaczej mówiąc, czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną? Najświeższe orzecznictwo w zakresie programów pomocowych.
6. Jak konstruować program pomocy de minimis w drodze uchwały organu stanowiącego, aby nie narazić się na zastrzeżenia organu nadzoru, jakich zapisów nie formułować w takiej uchwale?
7. Czy uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest podstawą podjęcia przez gminę uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków? Omówienie nieprawidłowości w podejmowanych w ostatnim czasie uchwałach.
8. Zwolnienie „kolejowe” w podatku od nieruchomości a pomoc publiczna.
9. Czy „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” można stosować w gminach (np. do ulg podatkowych)?
10. Ostatnie zmiany w sprawozdawczości. Zmiana numeru programu pomocowego dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
11. Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2014 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2020) – uwaga nowy rodzaj pomocy.
12. Uchwały dotyczące pomocy de minimis w 2023 r.
13. Uchwały dotyczące pomocy covidowej w 2023 r.
14. Uchwały dotyczące pomocy regionalnej w 2023 r.
15. Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin.
16. Rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027. Zmiany w zakresie intensywności pomocy publicznej, a także obszary wykluczone?
17. Ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
18. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc publiczna na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – uwaga nowe rozporządzenie.
19. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej. Przypadki, w których organ podatkowy zwolniony jest z badania przesłanek występowania pomocy de minimis. Jak badać zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową w UE i jak należy rozumieć rynek lokalny?
20. Linia orzecznicza TSUE w wybranych aspektach udzielania wsparcia; Zastosowanie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy publicznej w gminnej praktyce (kiedy, czy zamieszczać informacje o tym Komunikacie w decyzji?); Rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową, a w konsekwencji udzielenie wsparcia, które nie stanowi pomocy de minimis (przykłady badania warunku wpływu na wymianę handlową).
21. System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP – czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?
22. Pomoc publiczna w rolnictwie:
– limit pomocy de minimis; sposób postępowania w przypadku wyczerpania limitu krajowego?,
– Aplikacja, w tym najczęstsze błędy
– w jaki sposób odzyskujemy hasło dostępu do aplikacji w przypadku braku odpowiedzi na reset hasła?, w jaki sposób „Superużytkownik” może zmienić swoje dane w aplikacji SRPP; czy można utworzyć dodatkowego użytkownika aplikacji SRPP?, kto może dokonywać korekt wprowadzonych i zatwierdzonych decyzji w aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej?, w jaki sposób zaraportować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w przypadku gdy decyzja została wydana dla kilku osób?,
– programy pomocowe w rolnictwie,
– czym jest pomoc de minimis w rolnictwie,
– kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
– jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów, z tytułu ulgi inwestycyjnej?,
– kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej.
23. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie? Równoległe obowiązywanie dwóch limitów de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?
24. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
– możliwe warianty w tym zakresie, Jak powinien wyglądać kompletny wniosek? Co zrobić z wnioskiem niekompletnym – ćwiczenia.
– Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?
25. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna. Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy.
26. Sprawozdawczość SHRIMP – najczęstsze błędy.
– Uwaga – Nowelizacja rozporządzenia sprawozdawczego,
– w jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?,
– jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?,
– 7 – dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy,
– korekty w aplikacji SHRiMP,
– w jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?,
– czym jest „użytkownik pomocniczy” – SHRIMP
27. Kiedy udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis a kiedy pomoc de minimis w rolnictwie na przykładzie spółdzielni rolników.
28. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna.
29. Stopa bazowa (NOWA) i stopa dyskontowa.
30. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity?
31. Optymalizacja ściągania podatków – czy ją stosować w okresie epidemii?
32. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia. Jakich dokumentów żądać w przypadku wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych? Co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit?
33. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
34. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej.
35. Spółka cywilna czy wspólnicy spółki cywilnej a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej.
36. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
• jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?,
• kiedy korygujemy zaświadczenia?,
• jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis (oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania); kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
• jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy covidowej?
37. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. – uwaga zmiana!
38. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
39. Pomoc do kwoty 500.000 euro.
40. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
41. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach stwierdzane przez NIK i RIO. Przykłady nieprawidłowości.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content