Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Informacje

Start

18.08.2023 (pt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Sejm przyjął 26 maja nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Regulacja wprowadza zupełnie nowe narzędzia oraz definicje, a także zmienia 50 innych ustaw. Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego. Znowelizowana ustawa przewiduje między innymi wprowadzenie zupełnie nowych narzędzi i dokumentów. Chodzi m.in. o zintegrowany plan inwestycyjny, plan ogólny gminy (zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz rejestr urbanistyczny. Zgodnie z nowelizacją samorządy do końca 2025 roku będą musiały przygotować plany ogólne gmin.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji, naczelników, kierowników wydziałów planowania przestrzennego, pracowników wydziałów planowania przestrzennego, radnych.

Program szkolenia

1. Zakres obecnych regulacji prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
2. Rola planowania przestrzennego w gminie
3. Charakter prawny i funkcje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Przystąpienie do sporządzenia studium i planu miejscowego.
5. Zasady sporządzania studium i planu miejscowego – wymagany zakres projektu studium i planu miejscowego.
6. Procedura planistyczna dotycząca opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany.
7. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu.
9. Potrzeba nowych regulacji prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
10. Rządowy projekt (stan na marzec 2023) ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
11. Uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych.
12. Podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami.
13. Uporządkowanie, rozszerzenie i otwarcie katalogu możliwych do stosowania .narzędzi partycypacji o nowe techniki, m.in. związane z cyfryzacją.
14. Ułatwienie wypracowywania kompromisów w zarządzaniu przestrzenią.
15. Zwiększenie pewności inwestowania.
16. Plan ogólny, jako obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny o zasięgu całej gminy.
17. Zakres planu ogólnego.
18. Ustalenia zawarte w planie ogólnym gminy.
19. Konieczność uwzględniania w planowaniu przestrzennym potrzeby
zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego
i środowiska oraz potrzeby związane z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej.
20. Inwestycja uzupełniająca.
21. Akt planowania przestrzennego.
22. Obszar zabudowy śródmiejskiej.
23. Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
24. Definicja powierzchni biologicznie czynnej.
25. Inne definicje prawne wprowadzane projektem ustawy.
26. Nowe podejście do zagadnienia partycypacji społecznej – rozwinięcie zagadnienia.
27. Zmiany w procedurze planistycznej.
28. Zintegrowany plan inwestycyjny.
29. Kolejny etap cyfryzacji danych planistycznych.
30. Rejestr urbanistyczny.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content