Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – zmiany w ustawie

Informacje

Start

20.06.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

430 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione nowe bardzo duże zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązków gmin dotyczących usuwania nieczystości ciekłych, nowe obowiązki właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność asenizacyjną.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi.

Program szkolenia

1) Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia przez gminę ewidencji danych dotyczących usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości

2) Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczący:

  • Liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

  • Liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

  • Liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;

  • Liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;

  • Częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;

  • Ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;

  • Ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;

  • Stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;

  • Liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.


3) Gdzie przekazywane będzie sprawozdanie organu wykonawczego gminy

4) Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

5) Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie umów

6) Nowy obowiązek prowadzenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych – nowa częstotliwość kontroli

7) Plan kontroli – co będzie obejmował

8) Nowy zakres decyzji na wykonanie zastępcze obowiązku

9) Nowe uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

10) Obowiązek dla gminnych jednostek organizacyjnych dostarczania odebranych nieczystości oraz osadów ściekowych do wskazanych oczyszczalni

11) Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia

12) Wezwanie przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń czy też przekazania sprawozdania

13) Nowa okoliczności determinujące cofnięcie zezwolenia

14) Nowa treść sprawozdania składanego przez podmiot posiadający zezwolenie

15) Nowe kary dla podmiotów osiadających zezwolenie

16) Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości

17) Kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli

18) Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał

19) Wejście w życie nowych przepisów

Osoba prowadząca kurs

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – ponad tysiąc przeprowadzonych  szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki  problemów związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content