Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowe dane w sprawozdaniach o odpadach oraz gospodarowaniu nieczystościami ciekłymi

Informacje

Start

11.07.2023 (wt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zmieniające się przepisy prawa, w tym o utrzymaniu czystości i porządku nałożyły nowe obowiązki na wójta/burmistrza/prezydenta związane ze sprawozdaniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz nieczystości ciekłych. Za nieprzeprowadzanie kontroli grożą kary. Natomiast niewłaściwie  przeprowadzona kontrola nie pozwoli na wykorzystanie jej wyników w dalszym postępowaniu. Proponowane szkolenie ma za zadanie pokazanie jakie informacje powinny zostać zebrane np. podczas kontroli, aby poprawnie wykonać sprawozdanie za 2023r.

Adresaci szkolenia

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin, miast), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, pracownicy spółek komunalnych.

Program szkolenia

1. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczących – uczestnicy przedstawiają sytuacje w swojej gminie i problemy z pozyskaniem danych
a) liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
b) liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
c) liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
d) liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
e) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
f) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
g) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
h)stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
i) liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
2. Współpraca podczas kontroli z innymi organami, w tym Policją i strażą gminną.
3. Kwalifikowanie odpadów do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpady z selektywnej zbiórki
przydomowe kompostowniki
odpady wyselekcjonowane ze zmieszanych odpadów komunalnych
odpady ze zbiórki okazjonalnej
4. Zbieranie odpadów w PSZOK
5. Działania innych podmiotów (np. OSP) zbierających odpady
6. Zasady prowadzenia kontroli nieruchomości zamieszkałych
– przekazanie zadań kontrolnych odbierającemu odpady
– zasady udokumentowania sposobu gromadzenia odpadów
– skutki stwierdzenia nieprawidłowości
– informowanie innych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach
– informowanie właściciela nieruchomości o kontroli (czy jest taka konieczność)
– błędy w dotychczas prowadzonych działaniach
7. Zmiany przepisów prawa dotyczące wnioskowania do WIOS o przeprowadzenie kontroli
– przeprowadzenie postępowania wstępnego, w tym oględzin
– zebranie materiału dowodowego
– wspólne z innym organem zbieranie materiału dowodowego (kiedy możliwe)
– udział w prowadzonych przez inny organ czynnościach kontrolnych
8. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia

Osoba prowadząca kurs

posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe  w inspekcji ochrony środowiska, a także związane z kierowaniem  działem kontroli w Wodach Polskich. Współpracuje z gminami oraz zakładami komunalnymi w tematach związanych z gospodarką odpadami w tym odpadami komunalnymi. Jest członkiem grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz ekspertem przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Współpracuje także z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content