Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE JAKO TRANSAKCJE HANDLOWE I JAKO NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE NIEPODATKOWE – CZY NALICZAĆ 40/70/100 EURO?

Informacje

Start

29.09.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ustalania, księgowania i rozliczania należności budżetowych, w tym należności handlowych w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 roku C-327/20 oraz odmiennego od nich zakresu podmiotowego zdefiniowanego w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, z którego nadal wynika obowiązek naliczania 40/70/100 euro.

Na szkoleniu omówione zostanie pojęcie „organu publicznego” i obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku przepisy ustawy o finansach publicznych dot. należności publicznoprawnych niepodatkowych, które często nie są stosowane w praktyce, a które bezwzględnie należy stosować do należności nieuznanych za transakcje handlowe.

Ponadto omówione zostaną zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych należności cywilnoprawne oraz związany z nimi problem podatku VAT, zasady ich wyceny, zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe oraz zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” oraz w sprawozdaniu finansowym

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, szczególnie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych i funduszami celowymi, samorządowych zakładów budżetowych, ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej oraz gmin, powiatów, województw i ich urzędów, a także dla jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, zarządów dróg, zarządów transportu miejskiego, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, KAS, RIO, NIK, służb mundurowych i innych zainteresowanych jednostek.

Program szkolenia

1. Źródła prawa obowiązującego w Polsce a prawo Unii Europejskiej.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych – definicja transakcji handlowej oraz definicja organu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE oraz art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE.
3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 roku C-327/20 Pojęcie „transakcji handlowej” i jego analiza – wyjaśnienie dlaczego nie nalicza się kwot 40/70/100 euro jeżeli organ publiczny jest wierzycielem kwoty pieniężnej wobec przedsiębiorstwa, wyjaśnienie dlaczego stosunki między tymi dwoma podmiotami nie wchodzą w zakres pojęcia 'transakcji handlowej’, a zatem są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 2011/7.
4. Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – odmienna niż w prawie UE definicja transakcji handlowej oraz odmienna definicja zakresu podmiotowego ustawy odwołująca się m.in. do art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. Wyjaśnienie dlaczego nadal należy/można naliczać kwoty 40/70/100 euro w rozumieniu prawa polskiego pomimo faktu, że może to być uznane za naruszenie prawa UE.
6. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – należności budżetowe o charakterze cywilnoprawnym w świetle przepisów art. 54a-59a ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
7. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym – niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
8. Trzecia droga rozwiązująca problem naliczania lub nie kwoty 40/70/100 euro – wdrożenie obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i jako bonus rozwiązanie przy okazji problemów z podatkiem VAT w rozumieniu interpretacji ogólnej Nr PT1.8101.3.2019.
9. Interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wyjaśnienie dlaczego Minister Finansów uznał, że w odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań, jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT, gdy wykonywanie tych czynności jest podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu, a pobierane opłaty nie mogą być uznane za rzeczywistą równowartość świadczenia.
10. Przejście z drogi cywilnej / handlowej na administracyjną jako obowiązek ustawowy organów publicznych realizujących zadania publiczne i sposób rozwiązania dylematu naliczania lub nie kwoty 40/70/100 euro oraz naliczania lub nie podatku VAT.
11. Zakres zastosowania przepisów K.p.a. i Ordynacji podatkowej w sprawach niepodatkowych należności budżetowych, czyli należności budżetowych nieuznanych ani za transakcje handlowe, ani za należności cywilnoprawne.
12. Ustawa o rachunkowości i nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w jednostkach zajmujących się ustalaniem i poborem należności budżetowych oraz zasady wyceny należności budżetowych na moment początkowy i na moment końcowy/dzień sprawozdawczy.
13. Polityka rachunkowości w zakresie należności budżetowych dot. zadań własnych i zadań zleconych.
14. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy / moment sprawozdawczy w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
15. Problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej w kwotach netto – kontrowersyjna broszura MF i kontrowersyjne stanowisko KRRIO oraz odmienne stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości dot. rozrachunków z kontrahentami.
16. Problem opłat za żywienie (i pobyt) w szkołach, przedszkolach, żłobkach traktowanych jako należności cywilnoprawne, czyli transakcje handlowe, a orzecznictwo polskich sądów administracyjnych uznających owe należności za należności publicznoprawne niepodatkowe w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 69-67 ustawy o finansach publicznych.
17. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów – wzory księgowań należności głównej, w tym należności z VAT z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, należne odsetki, inne należności uboczne, należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów egzekucji, umorzenie w całości albo w części, zgony, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaniechanie poboru, przeniesienia i przejęcie własności, przedawnienia, kompensaty, itp..
18. Należności dot. zadań zleconych – problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych, nieprawidłowości związane z księgowaniem funduszu alimentacyjnego, należności z podatkiem VAT dot. gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
19. Należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych – problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami, kompensata ustawowa a kompensata umowna.
20. Weryfikacja prawdopodobieństwa uzyskania należności budżetowej – aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowej – zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.
21. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” i w sprawozdaniu finansowym.
22. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

 

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content