Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

NAGRODA SPECJALNA 1125 ZŁOTYCH I BON DLA NAUCZYCIELA ORAZ LAPTOP DLA UCZNIA

Informacje

Start

05.10.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad księgowego i budżetowego ujęcia dodatkowej nagrody dla nauczycieli w wysokości 1125zł wynikającej z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji  ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, a także zasad księgowego i budżetowego ujęcia wsparcia dla uczniów i nauczycieli wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, żłobków, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW oraz gmin, powiatów, województw i państwowych jednostek budżetowych oraz ministerstw nadzorujących podległe im szkoły państwowe.

Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw i zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2. Komu przysługuje nagroda specjalna w wysokości 1125zł, z jakiej okazji i w jakim terminie szkoła, przedszkole, placówka musi ją wypłacić.
3. Źródło finansowania środków na wypłatę nagrody specjalnej i ujęcie dotacji w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
4. Kto musi składać wniosek o udzielenie dotacji i jak obliczyć kwotę należnej dotacji.
5. Zasady rozliczania dotacji na wypłatę nagrody specjalnej i zwroty niewykorzystanej kwoty dotacji.
6. Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla zespołów szkół, przedszkoli.
7. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – prawo do jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych dla ucznia i bon na zakup laptopa przysługującego nauczycielowi.
8. Zakup laptopów dla uczniów; zadania organu prowadzącego szkołę, oznaczenie laptopów, pomoc informacyjno-techniczna, przekazanie laptopów organowi prowadzącemu szkołę, ewidencja laptopów zakupionych i przekazanych organom prowadzącym szkołę.
9. Własność laptopa przekazanego uczniowi, umowa z rodzicem, zakaz dokonywania czynności rozporządzających dotyczących przekazanego laptopa, przekazanie uczniowi laptopa na podstawie umowy użyczenia.
10. Księgowe ujęcie laptopów otrzymanych i przekazanych uczniom.
11. Bon na zakup laptopa dla nauczyciela i zasady jego wykorzystania – problem laptopów otrzymanych z innych programów finansowanych z środków publicznych np. Zdalna Szkoła itp..
12. Wniosek składany w celu otrzymania bonu; ustalenie prawa do bonu; sposób realizacji bonu, okres na realizację bonu, minimalne wymagania dla laptopów zakupionych z wykorzystaniem bonu.
13. Rejestracja przedsiębiorcy w celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu, lista przedsiębiorców prowadzących sprzedaż laptopów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, realizacja płatności za bon na rzecz przedsiębiorcy – system teleinformatyczny do obsługi bonu.
14. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej szkół, przedszkoli, placówek jako jednostek budżetowych – dekretacja księgowego ujęcia i rozliczenia dotacji na wypłatę nagrody specjalnej w wysokości 1125zł w księgach organu budżetowego JST, urzędu JST, szkoły, przedszkola, placówki, dekretacja księgowego ujęcia laptopów otrzymanych i przekazywanych uczniom, problem z księgowością bezgotówkowego bonu dla nauczyciela.
15. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content