Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATY ZA GRUNTY ODDANE W UZYKOWANIE WIECZYSTE JAKO TRANSAKCJE NIE HANDLOWE, LIKWIDACJA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 2023 - ŻĄDANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Informacje

Start

14.09.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ujęcia w budżecie, w księgowości w sprawozdawczości budżetowej nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów, które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na podstawie decyzji administracyjnej w świetle ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przyjętymi przepisami żądanie sprzedaży nieruchomości może być zgłoszone w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Na szkoleniu omówione zostaną konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 roku C-327/20, z którego wnika, iż pojęcie „transakcji handlowej” w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono pobierania przez organ publiczny opłaty należnej tytułem wynagrodzenia za użytkowanie wieczyste gruntu od przedsiębiorstwa, względem którego ów organ publiczny jest wierzycielem.
Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie odmienna interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyrok TSUE w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowe dot. opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej oraz powstałe w efekcie wyroku TSUE w sprawie C-604/19 przepisy Nowego Polskiego Ładu dotyczące szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.

Adresaci szkolenia

Szkolenie 1-dniowe dla skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, powiatów, województw zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi, a także dla: dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program szkolenia

1. Użytkowanie wieczyste – czy to na pewno był/jest relikt socjalizmu?
2. Ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw – roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
3. Komu przysługuje żądanie sprzedaży i obowiązujące ceny oraz bonifikaty, dokumentowanie i księgowe ujęcie sprzedawanego gruntu użytkownikowi wieczystemu – VAT „w stu”.
4. Kontrowersje dotyczące dokumentowania sprzedawanego gruntu użytkownikowi wieczystemu w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 roku C-327/20, z którego wnika, iż pojęcie „transakcji handlowej” w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono pobierania przez organ publiczny opłaty należnej tytułem wynagrodzenia za użytkowanie wieczyste gruntu od przedsiębiorstwa, względem którego ów organ publiczny jest wierzycielem, wyjaśnienie dlaczego nie nalicza się kwot 40/70/100 euro jeżeli organ publiczny jest wierzycielem kwoty pieniężnej wobec przedsiębiorstwa, wyjaśnienie dlaczego stosunki między tymi dwoma podmiotami nie wchodzą w zakres pojęcia 'transakcji handlowej’, a zatem są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 2011/7.
5. Aktualne podejście KAS do użytkowania wieczystego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej – interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nowe interpretacje indywidualne (np.: sygnatura: 0113-KDIPT1-2.4012.525.2021.2.KW) i ich negatywne konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego.
6. Sprzeczności pomiędzy wyrokiem TSUE w sprawie C-327/20, a wyrokiem w sprawie C-604/19 – jak dokumentować przekształcenie i sprzedaż, czyli uwłaszczenie użytkownika wieczystego gruntu w świetle wzajemnie sprzecznych orzeczeń TSUE?
7. Inne problemy księgowe dot. z lat minionych i odmiennych rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (np.: Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (np.: Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (np.: Warszawa), problemy z podatkiem VAT.
8. Analiza dość kontrowersyjnego i już nieaktualnego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.- wyjaśnienie dlaczego nie należy przyjmować stanowiska KSR.
9. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i najważniejsze księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste – przekształcenie a sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu.
10. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – jak liczyć 25/75 od kwoty netto czy brutto w świetle sprzecznych stanowisk RIO Kraków i RIO Gdańsk dot. księgowania zadań zleconych.
11. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle ugruntowanej linii orzeczniczej naszego Trybunału Konstytucyjnego i w świetle stanowiska RIO Katowice – analiza obwiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.
12. Czy Nowy Polski Ład wprowadził kolizję z zapisami systemowymi ustawy o finansach publicznych – kogo słuchać: TSUE, Nowy Polski Ład i opodatkować VAT opłatę przekształceniową, czy zastosować ustawę o finansach publicznych i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i nie opodatkowywać VAT opłaty przekształceniowej, a może po jej opodatkowaniu domagać się zwrotu nadpłaconego VAT?
13. Problem nowych przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – gdzie się podziała racjonalność ustawodawcy skoro nie przewidział skutków wzajemnie sprzecznych wyroków w sprawie C-327/20 i w sprawie C-604/19?
14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content