Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Informacje

Start

11.09.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

30

Cena

1600 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością, sprawozdawczością oraz systemami informatycznymi, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w finansach publicznych, w rachunkowości budżetowej oraz w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w Polsce.

Kurs odbywał się będzie 3 razy w miesiącu po 2dni robocze w godzinach 9-14.

 

 

Adresaci szkolenia

Kurs dla wszystkich osób zainteresowanych finansami, budżetem, księgowością, sprawozdawczością budżetową i finansową państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek obsługujących dysponenta państwowego funduszu celowego, jednostek obsługujących wydzielone rachunki dochodów własnych oświaty oraz dla wszystkich osób zainteresowanych finansami, budżetem, księgowością, sprawozdawczością budżetową i finansową gmin, powiatów, województw i ich związków.

Program szkolenia

ZASADY FINANSÓW PUBLICZNYCH I ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ – blok 2 dniowy.

1. Podstawy prawne systemu finansów publicznych, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujące w Polsce – wykaz obowiązujących aktów prawnych oraz krajowych standardów i stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości i ich zastosowanie w praktyce.
2. Konwencje pomiarowe i zasady budżetowe obowiązujące w finansach publicznych – zasada „brutto” i zasada „netto”, zasada : „kasowa” i zasada „memoriału” oraz zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych.
3. Jednostki sektora finansów publicznych – formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania.
4. Ustawa budżetowa jako podstawa działalności państwa, a uchwała budżetowa jako podstawa działalności jednostki samorządu terytorialnego – zakres budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego – podobieństwa i różnice, plany finansowe jednostek wykonujących budżet.
5. Szczególne zasady wykonywania budżetu państwa, a zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zakres kompetencji do dokonywania zmian w budżecie i w planie finansowym.
6. Zadania jednostek państwowych, a zadania własne i zadania zlecone jednostek samorządu terytorialnego – formy prowadzenia gospodarki komunalnej i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, a Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związek odpowiednio z ustawą, i z uchwałą budżetową na dany rok.
8. Kierownictwo jednostek państwowych, a władze jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje, kompetencje skarbnika i głównego księgowego – kontrola zarządcza a kontrola wstępna.
9. Samorządowe Centra Usług Wspólnych – zasady ich tworzenia i funkcjonowania w gminach, powiatach, województwach oraz kompetencje kierownika i głównego księgowego SCUW.
10. Źródła dochodów budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a dochody jednostek samorządu terytorialnego – katalog dochodów, dochody bieżące a dochody majątkowe.
11. Szczegółowość wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a szczegółowość wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące a wydatki majątkowe.
12. Zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu państwa, płatności z budżetu środków europejskich, dotacji z państwowych funduszy celowych oraz dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
13. Specyfika funkcjonowania środków Państwowych Funduszy Celowych w państwowych jednostkach, a środki PFC pozyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego niebędące dotacjami – fundusz pracy, FGŚP, itp..
14. Specyfika funkcjonowania środków Banku Gospodarstwa Krajowego niebędących ani dotacjami ani, płatnościami, ani subwencjami – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Fundusz Pomocy Ukrainie i inne fundusze zarządzane przez BGK np. RFIL, RFRD, LP, RFPŁPIS i KFD.
15. Specyfika funkcjonowania Wydzielonych Rachunków Dochodów państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oświaty – art. 11a, a art. 223 ustawy o finansach publicznych i problem z kontem żywieniowym.
16. Szczególna rola ministerstw, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej i niezespolonej wojewody, a szczególna rola urzędu gminy i miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego – dysponent główny, dysponent II i III stopnia.
17. Klasyfikacja części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
18. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – specyfika noty budżetowej dla jednostek objętych i nieobjętych ustawą budżetową, a specyfika materiałów dot. uchwały budżetowej.
19. Zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do planowania i wykonywania planów WRD, PFC, AW, IGB, POP, IK i innych jednostek sektora finansów publicznych.
20. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – zmiany w zakresie ujmowania nakładów brutto na środki trwałe wynikające z uchylenia ESA 95 i wdrożenia ESA 2010.
21. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach – problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych.
22. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
23. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
24. Przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT oraz paragrafu 472 Amortyzacja.
25. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie w roku 2023/2024.
26. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe i ich nowy opis, nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dot. wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek budżetowych oraz wyjaśnienie dlaczego i kiedy SMUP zostanie zlikwidowany w związku z zaplanowaną w KPO reformą systemu budżetowego.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ZASADY STOSOWANIA PLANÓW KONT ORGANU BUDŻETOWEGO, ORGANU PODATKOWEGO, JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BUDŻET – blok 2 dniowy.

1. Ustawa o rachunkowości i jej zastosowanie w praktyce – słownik podstawowych kategorii ekonomicznych obowiązujących w finansach publicznych i w rachunkowości budżetowej w Polsce.
2. Mienie państwowe a mienie komunalne – zasady zarządzania mieniem państwowym, a zasady zarządzania mieniem komunalnym.
3. Majątek i źródła jego pochodzenia oraz ich ujęcie w bilansie państwowej i samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – mienie i źródła jego pochodzenia w bilansie, równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu, konto księgowe, zasady funkcjonowania kont dla składników aktywów i pasywów, dzielenie i łączenie kont księgowych, konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe.
4. Podmiot rachunkowości i specyfika rachunkowości budżetowej w Polsce – zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu budżetowego (finansowego), księgi organu podatkowego (jednostki samorządu terytorialnego i oddzielnie KAS), księgi jednostki wykonującej budżet, tj. państwowej jednostki budżetowej (w tym jednostki dysponującej WRD z art. 11a UoFP i jednostki obsługującej dysponenta PFC), samorządowej jednostki budżetowej (w tym jednostki dysponującej WRD z art. 223 UoFP) oraz samorządowego zakładu budżetowego.
5. Polityka rachunkowości i zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla specyfiki danej jednostki – zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości i uchylonej litery „c” w art. 2 ustęp 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości – na co należy zwrócić uwagę przygotowując opis przyjętych zasad rachunkowości jednostki.
6. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2023 w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.
7. Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego) państwa (załącznik nr 1 rozporządzenia), a charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu, województwa (załącznik nr 2 rozporządzenia) – podobieństwa i różnice.
8. Charakterystyka planu kont dla podatków (organów podatkowych) podległych Ministrowi Finansów, a charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) gminy i miasta – zasady funkcjonowania kont dla księgowości podatkowej, brak powiązania (oprócz konta 235) kont dla podatków (organów podatkowych) podległych Ministrowi Finansów z księgami IAS (Izby Administracji Skarbowej), a odmienne zasady powiązania ksiąg organu podatkowego gminy i miasta z księgami urzędu gminy i miasta.
9. Charakterystyka planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych jako jednostek wykonujących budżet – zasady funkcjonowania kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, zasady funkcjonowania kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty (WRD), zasady funkcjonowania kont dla państwowych jednostek budżetowych obsługujących dysponenta PFC, zasady funkcjonowania kont dla samorządowych zakładów budżetowych.
10. Charakterystyka planu kont dla połączonych ksiąg i wspólnego rachunku bankowego budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu, województwa z księgami i rachunkiem bankowym urzędu (urzędu gminy i miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego).
11. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2023.
12. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w państwowej jednostce budżetowej wykonującej odpowiednio budżet państwa i budżet środków europejskich.
13. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków PFC, należności i zobowiązań PFC oraz przychodów i kosztów PFC w państwowej jednostce budżetowej obsługującej dysponenta państwowego funduszu celowego.
14. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej budżet gminy, powiatu, województwa.
15. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej zadania zlecone gminy, powiatu województwa.
16. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym wykonującym budżet gminy, powiatu województwa.
17. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświaty, należności i zobowiązań rachunku dochodów własnych oświaty oraz przychodów i kosztów w jednostce budżetowej oświaty wykonującej wyodrębniony plan finansowy WRD działającego odpowiednio na podstawie art. 11a lub 223 ustawy o finansach publicznych.
18. Ewidencja księgowa rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w roku 2023.
19. Ewidencja księgowa planu finansowego i zaangażowania budżetu w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej w roku 2023.
20. Powiązanie oraz rozliczenie dochodów i wydatków realizowanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe z budżetem (organem finansowym) w zakresie zadań własnych i zleconych.
21. Ewidencja księgowa wyniku wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w księgowości budżetu (organu finansowego) państwa.
22. Ewidencja księgowa wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w księgowości budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu, województwa.
23. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w urzędzie gminy i miasta, w starostwie powiatowym, w urzędzie marszałkowskim w zakresie dochodów ujętych w księgach budżetu (organu finansowego) dot. dotacji, płatności, subwencji, środków FPCovid-19, środków FP oraz wydatków nie ujętych w planach innych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie zadań własnych i zleconych.
24. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych – darowizny, zakupy, zużycie materiałów i towarów, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania rzeczowych aktywów obrotowych.
25. Ewidencja księgowa aktywów trwałych – wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje), środki trwałe, zasady tworzenia obiektów inwentarzowych, klasyfikowanie środków trwałych, darowizny, nabycie, wytworzenie, remont, modernizacja i ulepszenie, likwidacja, zasady dokonywania odpisów umorzeniowych, zwiększenie do 10 tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania inwestycji i środków trwałych oraz definicja nakładów brutto na środki trwałe w ESA 2010.
26. Podatek VAT w państwowych jednostkach budżetowych – wynikająca z szczególnych zasad dot. wykonywania budżetu państwa metoda księgowania zrealizowanego w dochodach podatku VAT.
27. Centralizacja rozliczeń w VAT jednostek samorządu terytorialnego – odmienne niż w państwowych jednostkach budżetowych zasady księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT, w tym w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.
28. Ewidencja księgowa wyniku finansowego państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego i jego ustalenie za dany rok.
29. Wynik finansowy państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego, a wynik wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich i odpowiednio wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz ich wzajemne powiązanie – odmienny wpływ podatku VAT na wynik wykonania budżetu państwa i budżetu gminy, powiatu, województwa za dany rok.

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ, ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI Z OPERACJI FINANSOWYCH, ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ – blok 2 dniowy.

30. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za poszczególne okresy sprawozdawcze 2023 roku – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych i finansowych, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
31. Sprawozdawczość a inwentaryzacja – cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości jednostki na rok 2023, specyfika inwentaryzacji w SCUW oraz przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji.
32. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich – specyfika sprawozdań sporządzanych w układzie „kasowym” i „memoriałowym” wg. danych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.
33. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – nowy obieg sprawozdań bezpośrednio do GUS i zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” obowiązujące w gminach, powiatach, województwach.
34. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich: RB-23, RB-27, RB-28, RB-33, RB-34, RB-35, RB-40, RB-70, RB-28 PROGRAMY, RB-28 PROGRAMY WPR, RB-28NW, RB-28NW PROGRAMY, RB-28UE, RB-28UE WPR,
35. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: RB-27S, RB-27ZZ, RB-PDP, RB-28S, RB-28NWS, RB-NDS, RB-30S, RB-34S, RB-50 i RB-ST.
36. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie operacji finansowych oraz specyfika sprawozdawczości z operacji finansowych dla sprawozdań: RB-Z i RB-N oraz RB-ZN.
37. Elementy składowe sprawozdania finansowego, a zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez państwową i samorządową jednostkę budżetową (z uwzględnieniem środków PFC i WRD) oraz samorządowy zakład budżetowy za rok 2023.
38. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej i nieprawidłowości dot. funduszy celowych wykazywanych w bilansach samorządowych jednostek budżetowych.
39. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym przychody stanowiące dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy.
40. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – zwiększenia i zmniejszenia funduszu, inwestycje, centralne zaopatrzenie oraz wynik finansowy.
41. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.
42. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki nadrzędnej i dysponenta głównego oraz dysponenta II stopnia środków budżetu państwa – omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
43. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za dany rok – omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń oraz specyficznej roli bilansu wykonania budżetu gminy, powiatu, województwa.
44. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – środki pieniężne, rozrachunki, w tym z innymi budżetami, aktywa netto budżetu, rozliczenia międzyokresowe.
45. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego – wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym i wynikające z art. 80ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz z art. 40 ustawy o finansach publicznych problemy bilansu skonsolidowanego.
46. Powiązanie sprawozdawczości budżetowej typu „RB” ze sprawozdawczością finansową – analiza zgodności danych i przykłady nieprawidłowości występujących w praktyce.
47. Odpowiedzi na pytania.


Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”.

 

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content