Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2023.

Informacje

Start

18.08.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad planowania i wykonywania budżetu oraz zasad księgowości i sprawozdawczości budżetowej dochodów i wydatków budżetowych objętych i nie objętych podatkiem VAT.
Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych w samorządowych jednostkach budżetowych objętych centralizacją w VAT, w tym zakresie zadań własnych i zleconych oraz w jednostkach dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady prawidłowej ewidencji przychodów i kosztów w samorządowych zakładach budżetowych objętych centralizacją w VAT, a także zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oświaty z RDWO objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa – zasady prowadzenia gospodarki budżetowej oraz zasady rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych.
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2023 oraz ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej (typu RB) i w sprawozdawczości finansowej – omówienie instrukcji do sprawozdań i pełnych sprzeczności wyjaśnień MF, RIO, KRRIO i NIK.
3. Identyfikacja podmiotu rachunkowości w systemie REGON, na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym, zasady posługiwania się numerem NIP i identyfikacja podatnika za pomocą mikrorachunku podatkowego (IRP), problemy z nazwami miast na prawach powiatu, np.: nieprawidłowa nazwa: Gmina Wrocław, prawidłowa nazwa: Wrocław-miasto na prawach powiatu.
4. Stare i nowe możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT do MPP dla gmin, powiatów, województw oraz odmienne funkcjonowanie MPP w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
5. Specyfika księgowości jednostek wykonujących uchwałę budżetową gminy, powiatu, województwa a specyfika księgowości jednostek wykonujących ustawę budżetową państwa – odmienne zasady księgowania dochodów i wydatków budżetowych w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.
6. Plany kont i ich zastosowanie do prawidłowej ewidencji dochodów i wydatków budżetowych – konta księgowe organu budżetowego (załącznik 1, załącznik 2), konta księgowe organu podatkowego (zarządzenie MF i rozporządzenie MF), konta księgowe jednostek budżetowych wykonujących budżet (załącznik 3), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych (załącznik 3) oraz szczególna rola konta 300 „Rozliczenie zakupu” i ksiąg urzędu dla celów rozliczania dochodów i wydatków oraz podatku VAT.
7. Dochody i wydatki w państwowych jednostkach budżetowych – wzory i schematy prawidłowych księgowań dochodów i wydatków budżetowych oraz przepływów finansowych podatku VAT i MPP dla państwowych jednostek budżetowych: (załącznik 3) / organ podatkowy (zarządzenie MF) / organ budżetowy (załacznik1) oraz specyficzne zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych i VAT naliczony podlegający odliczeniu wynikające z pisma MF: BP1-4071/93c/2007/1189 z 9.08.2007.
8. Dochody i wydatki w samorządowych jednostkach budżetowych – wzory i schematy prawidłowych księgowań oraz przepływów finansowych podatku VAT i MPP dla urzędu i samorządowych jednostek budżetowych, dla rachunków dochodów własnych oświaty, dla samorządowych zakładów budżetowych: (załącznik 3) / urząd (załącznik 3 paragraf 9) / organ budżetowy (załącznik 2) oraz prawidłowe zastosowanie paragraf 453 VAT w świetle art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych oraz MPP.
9. Przegląd rozwiązań w zakresie księgowości dochodów i wydatków budżetowych – problem kompensat, zwrotów i refundacji zaniżających kwoty dochodów i wydatków budżetowych.
10. Zasady prezentacji danych o dochodach i wydatkach budżetowych w sprawozdaniu typu „RB” – dochody i wydatki a należności i zobowiązania w sprawozdaniu typu „RB”.
11. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content