Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin

Informacje

Start

03.07.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonariuszy straży gminnych danych zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracjach o wysokości opłaty oraz procedury i zasady kontroli a także weryfikacji wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.

Nowe obowiązki gmin w zakresie weryfikacji i kontroli umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, treści umów, przypadków wygaśnięcia umów, wezwań organu wykonawczego gminy do zmiany umowy. Omówione zostaną również nowe zasady obejmowania gminnym „systemem śmieciowym” nieruchomości niezamieszkałych, w tym nowe obowiązki właścicieli takich nieruchomości oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta – wprowadzane nowelizacją ustawy „śmieciowej”.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ – dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia


 1. Obowiązek wójta/burmistrza/prezydenta informowania o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 2. Nowe zasady określania wysokości opłaty za odbiór worków bądź pojemników z odpadami komunalnymi – wysokość miesięcznej opłaty

 3. Nowe maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi

 4. Nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta kontroli postanowień indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych

 5. Wezwanie do wprowadzenia zmian w treści umowy indywidualnej zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne

 6. Wygaśnięcie umowy po bezskutecznym wezwaniu do wprowadzenia zmian i decyzja na wykonanie zastępcze

 7. Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych

 8. Czy nieruchomość wyłączona z gminnego systemu odpadowego musi mieć komplet pojemników i worków

 9. Deklaracja o wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałej – jaka wysokość opłaty

 10. Czy w przypadku oddawania przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej objętej systemem gminnym odpadów komunalnych do punktu skupu surowców wtórnych wykazuje w deklaracji tylko worki bądź pojemniki faktycznie oddane do systemu gminnego czy też wszystkie odpady komunalne powstające na terenie danej nieruchomości

 11. Jaka ilość pojemników bądź/i worków musi być ujawniona w deklaracji o wysokości opłaty?

 12. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować, że będzie oddawał tylko określone frakcje odpadów bądź tylko odpady zmieszane

 13. Postępowanie organu w przypadku złożenia deklaracji na jeden pojemnik lub worek

 14. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi płacić za wszystkie odpady komunalne powstające na jego nieruchomości, czy tylko za oddane do systemu gminnego?

 15. Decyzja o wysokości opłaty w przypadku niezłożenia deklaracji z nieruchomości niezamieszkałej

 16. Szacowanie ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych będących w systemie gminnym a także pozostających poza systemem gminnym

 17. Gdzie szukać informacji o ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych?

 18. Decyzja o opłacie podwyższonej w przypadku oddawania przez właściciel nieruchomości pozostającej w systemie gminnym odpadów niesegregowanych, jak wysokość opłaty w treści decyzji

 19. Minimalne pojemności worków i pojemników do zbierania odpadów komunalnych określone w regulaminie a treść decyzji określającej wysokość opłaty dla właściciela nieruchomości niezamieszkałej będącej w systemie gminnym jak i pozostającej poza gminnym systemem odpadowym

 20. Jaka ilość worków bądź/i pojemników będzie określona w decyzji wydanej przez organ?

 21. Czy deklaracja zawiera dane o ilości pojemników bądź/i worków czy informację o ilości faktycznie powstających odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałej?

 22. Czy gmina może odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację a nie złożyli pisemnej zgody na przystąpienie do systemu gminnego?

 23. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może w każdej chwili wystąpić z systemu gminnego?

 24. Czy właściciel nieruchomości mieszanej musi być w systemie gminnym?

 25. Nieruchomość niezamieszkała a kilka deklaracji od firm prowadzących działalność na terenie tej nieruchomości

 26. Kilka deklaracji z budynku bądź budynków wielolokalowych

 27. Kto ma złożyć deklarację w przypadku, gdy jest kilka podmiotów gospodarczych na terenie jednej nieruchomości?

 28. Czy właściciele nieruchomości wyłączonych z gminnego systemu muszą segregować odpady komunalne?

 29. Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu gminnego

 30. Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę czy także dowód uiszczania opłaty za oddawanie odpadów komunalnych?

 31. Co w sytuacji, gdy właściciel nie ma umowy a ma dowody uiszczenia opłaty?

 32. Kontrola segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach wyłączonych z systemu gminnego

 33. Gdzie szukać informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego

 34. Co może zrobić organ gminy w przypadku ujawnienia braku umowy i dowodów uiszczania opłat za oddawanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym?

 35. Decyzja o tzw. wykonaniu zastępczym

 36. Elementy decyzji, wysokość opłaty, wyposażenie w pojemniki bądź/i worki do zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty, terminy płatności oraz terminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z gminnego systemu odpadowego,

 37. Na jaki okres wydać decyzję na właściciela nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z systemu gminnego

 38. Co w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania decyzji właściciel nieruchomości wyłączonej z gminnego systemu odpadowego zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych?

 39. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który jest strona decyzji ma obowiązek płacić za odbiór odpadów przedsiębiorcy czy też gminie?

 40. Jak określić w treści decyzji wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym?

 41. Czy wydawać od razu decyzję czy też najpierw wezwać właściciela nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego do wykonania obowiązku?

 42. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej pozostający poza gminnym systemem odpadowym może wnieść o umorzenie opłaty?

 43. Egzekwowanie obowiązków wynikających z decyzji o tzw. wykonaniu zastępczym wydanej na właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym

 44. Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady do PSZOK-u?

 45. Oddawanie niesegregowanych odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych gminnej jednostce organizacyjnej bądź przedsiębiorcy wpisanemu do RDR-u

 46. Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady z pominięciem przedsiębiorcy wpisanego do RDR-u lub gminnej jednostki organizacyjnej?

 47. Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za oddawanie odpadów komunalnych – jak określić wysokość stawek

 48. Rozróżnienie stawek za odpady selektywne i oddawane w sposób niesegregowany w uchwale o górnych stawkach opłat

 49. Dane w rachunku wystawianego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym

 50. Elektroniczna ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy

 51. Kary grzywny nakładane na właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, kto nakłada, w jakiej wysokości

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content