Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

Informacje

Start

10.04.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin u właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zadeklarowanego kompostowania bioodpadów powstających na nieruchomości, wydawania decyzji określających wysokość opłaty podwyższonej za brak segregacji lub stwierdzających utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty ze względu na kompostowanie bioodpadów

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do pracowników gmin zajmujących się kontrolą segregacji odpadów, związków międzygminnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia


 1. Kto ma obowiązek kontrolować segregacje odpadów komunalnych?

 2. Czy podmiot odbierający odpady komunalne kontroluje sposób segregacji?

 3. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości

 4. Czy obowiązek segregacji dotyczy również nieruchomości, które nie są w systemie gminnym?

 5. Jak ustalić zasady segregacji w gminie?

 6. Czy należy określić zasady segregacji – określenie warunków uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

 7. Kolor pojemnika/ worka a brak segregacji odpadów

 8. Czy w przypadku przekazania np. papieru w worku bądź pojemniku innym niż koloru niebieskiego, mamy do czynienia z brakiem segregacji odpadów?

 9. Selektywna zbiórka w PSZOKU i na nieruchomości

 10. Jak stwierdzić brak segregacji w przypadku dwóch lub więcej deklaracji z budynku jednorodzinnego?

 11. Brak segregacji w budynkach mieszkalnych wielolokalowych – kto odpowiada, wyjątki?

 12. Brak segregacji na nieruchomościach niezamieszkałych

 13. Stwierdzenie braku segregacji na nieruchomościach rekreacyjnych

 14. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować tylko pojemnik na odpady zmieszane i ewentualnie worek na szkło?

 15. Kontrola segregacji odpadów przez pracowników urzędu gminy/miasta/strażników miejskich

 16. Czy należy zawiadamiać o kontroli

 17. Czy kontrole należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w obecności właściciela nieruchomości

 18. Upoważnienia do kontroli, treść – wzór

 19. Legitymacje służbowe do okazania w trakcie kontroli

 20. Jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli

 21. Doręczanie protokołu z kontroli

 22. Wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym

 23. Czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli

 24. Odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne

 25. Udział policji w czynnościach kontrolnych

 26. Mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie segregacji odpadów, kto może nałożyć,

 27. Czy segregację odpadów należy kontrolować na terenie posesji?

 28. Odpowiedzialność właściciela nieruchomości za utrudnienia podczas czynności kontrolnych

 29. Czy podmiot odbierający odpady może zostawić odpady, które nie są posegregowane

 30. Jakie obowiązki ma firma odbierająca odpady w zakresie weryfikacji poprawności segregacji odpadów?

 31. Powiadomienie wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości

 32. Jak ma być treść i sposób powiadomienia?

 33. Czy gmina powinna określić sposób powiadomienia o przypadkach braku segregacji?

 34. Jakie czynności, mając na uwadze prawidłowa ocenę sposobu segregacji odpadów powinien podjąć podmiot odbierający odpady komunalne?

 35. Czy należy sporządzić protokół w czasie odbioru odpadów?

 36. Dokumentacja fotograficzna braku segregacji, ważne dane

 37. Ochrona danych osobowych przy stwierdzaniu przestrzegania obowiązku segregacji odpadów

 38. Umowa i siwz a obowiązek powiadomienia wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji

 39. Wszczęcie postępowania w sprawie określenia opłaty podwyższonej za brak segregacji

 40. Dowody w postepowaniu prowadzonym przez organ

 41. Czy należy ponowić powtórzyć czynności kontrolne przed wydaniem decyzji?

 42. Czy decyzja o opłacie podwyższonej może być nałożona już po pierwszym stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych

 43. Decyzje o opłacie podwyższonej dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i ryczałtowych

 44. Na jaki okres można wydać decyzję na opłatę podwyższoną

 45. Kiedy należy wszcząć postępowanie

 46. Czy wydawać decyzję na każdy miesiąc

 47. Możliwość złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z decyzja o opłacie podwyższonej

 48. Kto kontroluje segregacje odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym

 49. Sankcje za brak segregacji dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym

 50. Wyższa cena za odbiór odpadów przy braku segregacji, jaki obowiązek ma firma odbierająca odpady z posesji, które nie są w systemie gminnym

 51. Jak określić wysokość zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów

 52. Czy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w związku ze zwolnieniem z tytułu kompostowania

 53. Kto może złożyć deklarację z informacją o kompostowaniu bioodpadów

 54. Czy wszystkie nieruchomości mogą być wyposażone w kompostowniki?

 55. Komu przysługuje zwolnienie?

 56. Czy rada gminy musi określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady?

 57. Czy w interesie gminy jest określanie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów?

 58. Czy właściciel nieruchomości musi kompostować wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości?

 59. Informacje zawarte w deklaracji składanej w związku ze zwolnieniem w części z opłaty – co ma być w deklaracji

 60. Kary za nieprawdziwe dane zawarte w deklaracji dotyczące kompostowania bioodpadów

 61. Od którego miesiąca organ ma dokonać odpisu ze względu na kompostowanie bioodpadów?

 62. Do kiedy właściciel nieruchomości może złożyć deklarację na kompostowanie

 63. Kontrola prawdziwości danych dotyczących zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów

 64. Czy wójt/ burmistrz/ prezydent ma obowiązek kontrolować dane w deklaracji dotyczące kompostowania

 65. Czy podmiot odbierający odpady komunalne ma kontrolować z jakich nieruchomości oddawane są bioodpady

 66. Czy podmiot odbierający odpady komunalne może otrzymać od gminy dane dotyczące informacji jakie nieruchomości kompostują bioodpady

 67. Informacja podmioty obierającego odpady o odebraniu bioodpadów,

 68. Czy obowiązki informacyjne dotyczące bioodpadów zamieścić w umowie z podmiotem odbierającym odpady na terenie gminy

 69. Czy po złożeniu deklaracji o kompostowaniu, właściciel może oddawać bioodpady

 70. Oddawanie bioodpadów do PSZOK a deklaracja

 71. Weryfikacja z jakich nieruchomości oddawane są do PSZOK- u bioodpady

 72. „Zamknięcie” PSZOKU przed bioodpadami

 73. Oględziny na nieruchomości w razie weryfikacji prawdziwości deklaracji z informacja o kompostowaniu bioodpadów

 74. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie kompostowania bioodpadów

 75. Czy można i trzeba wejść na nieruchomość

 76. Kontrola w dniu odbioru odpadów

 77. Upoważnienia pracowników

 78. Dowody w postępowaniu w sprawie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia

 79. Za jaki miesiąc można wydać decyzje i do kiedy obowiązuje

 80. Nowa deklaracja a wcześniejsza deklaracja uwzględniająca zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów

 81. Kiedy właściciel nieruchomości może złożyć ponowną deklarację na zwolnienie?

 82. Decyzja organu czy nowa deklaracja w przypadku stwierdzenia, że bioodpady nie są kompostowane – ciekawe przypadki

Osoba prowadząca kurs

Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content