Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne

Informacje

Start

28.06.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi.

Program szkolenia

1. Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych?
• obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta
2. Kto przeprowadza kontrolę?
• jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli
• czy należy opracować plan kontroli
• zarządzenie w sprawie kontroli
• z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości• kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie
prowadzona jest działalność gospodarcza
• czy kontrole przeprowadza jeden pracownik
3. Jak ma być treść upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę?
• obowiązek okazania legitymacji służbowej
• czy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomościo kontroli
• czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości
• czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta
• czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości
• jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
• doręczanie protokołu z kontroli
• wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
• czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli
• odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
• udział Policji w czynnościach kontrolnych
• kontrola prowadzona przez Straż Miejską
• mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może
nałożyć,
• planowanie kontroli u przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości
• czy kontroli podlegają firmy wpisane do RDR-u, czy tylko firmy faktycznie odbierające odpady
komunalne
• obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne – co ma organ gminy kontrolować• z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
• zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
• termin wszczęcia kontroli
• oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie
• oględziny z dokumentów
• doręczanie upoważnienia do kontroli
• zmiana osób przeprowadzających kontrolę
• treść upoważnienia dla osób kontrolujących
• obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli
• kontrola przeprowadzana w sposób zdalny
• kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy
• czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej
• czas trwania kontroli
• przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych
• przerwanie czynności kontrolnych
• książka kontroli
• sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych
• protokół kontroli
• udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
• uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
• przesłuchiwanie osób
• kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli4. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej
• wpis do RDR-u
• termin dokonania wpisu do RDR-u
• decyzja o zakazie wykonywania działalności – przypadki

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content