Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Inkasent podatkowy w systemie podatków i opłat stanowiących dochody gminy

Informacje

Start

30.11.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie powierzania inkasentom podatkowym zadań, o których mowa w ustawach podatkowych.
Podczas szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi m. in. na pytania:
1. Czy do powierzenia inkasa stosujemy przepisów prawa zamówień publicznych;
2. Jak przeprowadzić kontrolę podatkową u inkasenta;
3. Czy płatność u inkasenta może być dokonana za pomocą karty płatniczej;
4. Jak dokumentować wpłaty u inkasenta;
5. Jak odpowiada karnie inkasent;
6. Jakie są obowiązki inkasenta, będącej osobą prawną;
I na wiele innych wątpliwości.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie nadzoru nad inkasentami podatkowymi.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne związane z poborem należności stanowiących dochody gminy przez inkasenta podatkowego.
2. Zakres podmiotowy – czyli kto może być inkasentem. Zakres przedmiotowy – czyli jakie należności pobierać może inkasent.
3. Właściwość miejscowa inkasenta
4. Kompetencje uchwałodawcze organu stanowiącego j.s.t. – rada może, czy rada musi wyznaczyć inkasenta. Granice swobody organu stanowiącego w wyznaczeniu inkasenta.
5. Identyfikacja inkasenta.
6. Kompetencje inkasenta – od kogo inkasent może pobrać podatki i opłaty.
7. Dodatkowe kompetencje inkasenta: czy mogą zostać uregulowane – np. pobór zaległości podatkowych, naliczenie odsetek za zwłokę, prowadzenie wykazów i ewidencji, legitymowanie osoby wpłacającej.
8. Obowiązki inkasenta – osoby prawnej; wyznaczenie osoby pobierającej należności podatkowe.
9. Specyfika poboru poszczególnych podatków i opłat w drodze inkasa (terminy płatności, częstotliwość poboru, czy po każdym terminie płatności inkasent musi rozliczyć się z organem podatkowym z wpłat i pobranych dokumentów).
10. Sposoby dokonywania wpłat do inkasenta (czy płatność u inkasenta może być dokonana kartą płatniczą).
11. Terminy płatności poszczególnych podatków i opłat a terminy rozliczenia inkasenta z organem podatkowym.
12. Wynagrodzenie inkasenta (kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacić wynagrodzenie inkasentowi, czy inkasent może pomniejszyć wpłatę podatków lub opłat pobranych od podatników o należne wynagrodzenie, Czy inkasentowi można pomniejszyć wynagrodzenie za nieterminowe odprowadzenie pobranych podatków). Fakultatywność czy obligatoryjność wynagrodzenia. Wynagrodzenie stałe i czy prowizyjne. Jawność / poufność wynagrodzenia inkasenta
13. Zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia.
14. Dokumentowanie wpłat dokonywanych u inkasenta (w oparciu o jakie dokumenty inkasent pobiera podatki i opłaty, kiedy organ podatkowy wydaje stosowne dokumenty księgowe inkasentowi, czy w przypadku wszystkich podatków i opłat inkasentowi należy wydać odpowiednie dokumenty).
15. Odpowiedzialność podatkowa inkasenta za pobrane a nie odprowadzone podatki i opłaty.
16. Odpowiedzialność karna skarbowa inkasenta.
17. Pobór podatków i opłat przez inkasenta od osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
18. Inkaso podatków i opłat a podatek PIT, CIT i VAT.
19. Inkaso podatków i opłat a obowiązek względem ZUS.
20. Problematy inkasenta będącego radnym.
21. Problematyka inkasenta (sołtysa) jako świadka w postępowaniach podatkowych.
22. Inkasent a tajemnica skarbowa.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content