Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

FINANSE PUBLICZNE INSTYTUCJI KULTURY 2024 -KASOWE I MEMORIAŁOWE PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Informacje

Start

11.07.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością instytucji kultury w zakresie obowiązujących w roku 2024 zasad planowania budżetowego i zasad rachunkowości IK jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym zasad ustalania wyniku finansowego oraz rozliczenia dotacji podmiotowych i celowych.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady sporządzania planu finansowego IK w układzie kasowym i w układzie memoriału stosownie do druku PF-OSPR oraz  zasady ujmowania dotacji w planie finansowym i w księgowości na koncie 800, 840, 760/740 (720, 700), a także ich prawidłowe rozliczanie w celu prawidłowego ustalenia wyniku finansowego. Okazuje się bowiem, iż znaczna część IK wszystkie otrzymane dotacje ujmuje na koncie 740, czym przyczynia się go wykazania „kreatywnego” wyniku finansowego za dany rok, gdyż IK finansowane głównie z dotacji nie powinny prezentować zysku w świetle zasad normujących rachunkowość IK.

Plan finansowy PIK i SIK nie powinien być jedynie planem „czwórkowo-siódemkowym”, lecz planem „kasowo-memoriałowym” zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i tzw. notą budżetową oraz ustawą budżetową na rok 2024.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla państwowych i samorządowych instytucji kultury, dla organizatorów oraz SCUW obsługujących SIK.

Program szkolenia

1. Zasady finansów publicznych, zasady rachunkowości i polityka rachunkowości PIK i SIK na rok 2024 jako jednostki sektora finansów publicznych – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie w praktyce.
2. Druk PF-OSPR i jego zastosowanie w planowaniu budżetowym PIK na rok 2024 oraz problem braku druku planistycznego dla SIK – plan finansowy w układzie memoriałowym, plan finansowy w układzie kasowym, dane uzupełniające, informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe, dane statystyczne.
3. Plan finansowy IK i jego związek z prawidłowo prowadzoną rachunkowością IK jako jednostki sektora finansów publicznych – jakie zasady i jakie konta powinny być uwzględnione w procedurze budżetowej IK.
4. Dotacje a płatności i zasady ich rozliczania – dotacje z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich a dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, dotacje podmiotowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji a płatności oraz ich ujęcie jako przychodów IK ujmowanych odpowiednio na koncie 800, 840, 760 (740/720/700).
6. Specyfika gospodarowania środami BGK funduszu przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie niebędących ani dotacją ani subwencją.
7. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w IK, wydatki bieżące a wydatki majątkowe – problem z finansowaniem tzw. niskocennych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo) z dotacji podmiotowej.
8. Kasowe dochody i wydatki budżetowe w IK – definicja, dochody i wydatki bieżące a dochody i wydatki majątkowe majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w IK, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, rozliczanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków w ramach planu kasowego IK.
9. Przychody i koszty księgowe IK oraz ich grupowanie – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym oraz podatkiem CIT, rozliczanie osiągniętych przychodów i kosztów w ramach planu memoriałowego IK.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy w IK.
11. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz – zakres zastosowania konta 800 w zakresie niepodlegających amortyzacji planowej i jednorazowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie w IK.
12. Dotacje budżetowe i środki pozabudżetowe z funduszu przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy w księgowości IK – kiedy konto 800, kiedy 840 a kiedy 760.
13. Zasady ustalania wyniku finansowego – typowe błędy IK w zakresie zasad ustalania wyniku finansowego wynikające z błędnego ujęcia wszystkich dotacji na koncie 740 (lub innym podobnym).
14. Sprawozdania RB-Z i RB-N w IK.
15. Sprawozdanie finansowe IK – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.
16. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content