Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Egzekucja administracyjna, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej©

Informacje

Start

16.02.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Omówienie zagadnień wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Podczas szkolenia zostaną omówione nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych przy egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasady postępowania wierzycieli w związku ze stosowaniem postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi m. in. pytania: kiedy odpisy tytułów wykonawczych sporządza wierzyciel, a kiedy sporządza je organ egzekucyjny?, kiedy jest sporządza wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?, co powinien zawierać informacja wierzyciela stanowiąca załącznik do tytułu wykonawczego?, kiedy wierzyciel sporządza dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy sporządza zmieniony tytuł wykonawczy?, czy zawsze jest obowiązek sporządzenia upomnienia oraz kto określa wzór upomnienia?, na czym polega multiplikowalność tytułu wykonawczego?, w jakim zakresie stosujemy Kodeks postępowania administracyjnego do postępowania egzekucyjnego?, jak orzekać o utracie tytułu wykonawczego?, na jakiej podstawie stosować reklamacje korespondencji wierzyciela? oraz czy istnieje możliwość ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz jakie są w tym zakresie przesłanki? Czy i kiedy można zastosować rozwiązania z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest do pracowników zajmujących się dochodzeniem należności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 193 ust. 7b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należności te są w rozumieniu ustawy o finansach publicznych niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym.

Na szkoleniu są też mile widziane i inne osoby zainteresowane dochodzeniem należności „socjalnych” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Program szkolenia

1. Podstawa prawne prowadzenia egzekucji administracyjnej odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego wywodzone z:
a) Konstytucji RP;
b) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
c) kodeksu postępowania administracyjnego;
d) Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
e) Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
3. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego:
a) zobowiązany;
b) wierzyciel;
c) organ egzekucyjny.
d) inni uczestnicy postępowania.
4. Upoważnienie do działania:
a) z przepisów ustawy egzekucyjnej;
b) z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
c) ze standardów kontroli zarządczej;
d) ze standardów INTOSAI.
5. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela:
a) działania informacyjne;
b) ujawnienie w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.
6. Upomnienie:
a) terminy sporządzenia upomnienia;
b) wyłączenie obowiązku przesłania zobowiązanemu upomnienia;
c) elementy upomnienia;
d) doręczenie upomnienia;
e) koszty upomnienia i ich wymagalność;
f) przedawnienie kosztów upomnienia;
g) umorzenie kosztów upomnienia.
7. Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym należności obowiązków pieniężnych:
a) elementy tytułu wykonawczego;
b) ponowny tytuł wykonawczy;
c) dalszy tytuł wykonawczy;
d) kolejny tytuł wykonawczy;
e) zmieniony tytuł wykonawczy;
f) informacja dodatkowa wierzyciela do TW.
8. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej:
a) system teleinformatyczny eTW;
b) doręczanie tytułów wykonawczych;
c) weryfikacja tytułów wykonawczych;
d) podpisywanie dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym.
e) przystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji.
9. Współpraca wierzyciela z organem egzekucyjnym – system e-ZW.
10. Poszukiwanie majątku zobowiązanego:
a) administracyjne poszukiwanie majątku;
b) sądowe poszukiwanie majątku.
11. Środki prawne przysługujące wierzycielowi i zobowiązanemu, w tym:
a) zażalenie;
b) skarga na bezczynność;
c) sprzeciw;
d) zarzut;
e) wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego;
f) skarga pauliańska;
g) prawo do sądu administracyjnego.
12. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
13. Zbieg egzekucji.
14. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności, i co dalej:
a) ponowne wszczęcie egzekucji;
b) wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych.
15. Koszty postępowania egzekucyjnego:
a) opłata manipulacyjna;
b) opłata egzekucyjna;
c) opłata za czynności egzekucyjne;
d) wydatki egzekucyjne;
e) kiedy koszty obciążają zobowiązanego;
f) kiedy koszty obciążają wierzyciela.
g) preferencje w spłacie kosztów egzekucyjnych.
16. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – delikt niedochodzenia należności i „bałaganu”: organizacyjnego.
17. Pytania i odpowiedzi; dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content