Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

DROGA JAKO ŚRODEK TRWAŁY - BUDOWA DROGI, PRZEBUDOWA DROGI, REMONT DROGI, UTRZYMANIE DROGI

Informacje

Start

19.10.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie planowania budżetowego oraz ewidencji księgowej ulepszeń, remontów, konserwacji, przeglądów dróg jako środków trwałych oraz inwestycji drogowych (nowych dróg w budowie) finansowanych z środków budżetowych właściwego zarządcy drogi, współfinansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, przez budżet państwa oraz budżet UE, przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, oraz przez inne środki BGK w tym m.in. środki Krajowego Funduszu Drogowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Na szkoleniu przedstawiony zostanie sposób ujęcia w księgach rachunkowych jednostki, dróg dotychczas niezaksięgowanych oraz wydatków bieżących i majątkowych dot. nowych inwestycji drogowych, ulepszeń dróg, remontów i utrzymania dróg, opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, zwrotów refundacji wydatków w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących w 2023 roku z uwzględnieniem zmian aktualniej klasyfikacji budżetowej.
Zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadań finansowanych z środków RFRD obowiązują od 1 stycznia 2023 roku po zmianie firmy organizacyjno-prawnej funduszu, który przestał być funduszem celowym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych i kierownictwa gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich zarządów dróg oraz dla jednostek zarządzających drogami krajowymi i GDDKIA.

Program szkolenia

1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej zarządu dróg – budżet jednostki samorządu terytorialnego, budżet państwa, budżet środków europejskich, państwowy fundusz celowy, środki funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie oraz środki KFD w BGK.
2. Zmiany w ustawie o drogach publicznych oraz zmiany począwszy od 1 stycznia 2023 roku zasad funkcjonowania Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w świetle ustawy z 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.
3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2023 i na dzień bilansowy – dlaczego warto przyjąć i stosować KSR 11 „Środki trwałe” w zarządach dróg.
4. Zasady przekazywania środków publicznych pomiędzy budżetami na remonty i inwestycje dróg będących lub/i nie będących własnością danej jednostki – ujęcie współfinansowania w budżetach jednostek współpracujących, np. współfinansowanie przez gminę lub powiat drogi wojewódzkiej, finansowanie drogi z KFD, z RFIL, z RFRD, z RFPŁPIS, z funduszu Covid, itp..
5. Ewidencja księgowa współfinansowania w organie finansowym oraz w zarządzie dróg – klasyfikowanie wydatków budżetowych.
6. Zmiany klasyfikacji budżetowej – nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zmiany od 1 stycznia 2023 klasyfikacji dla środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7. Ustawa o drogach publicznych i definicja drogi – słownik podstawowych definicji: budowa drogi, przebudowa drogi, remont drogi, utrzymanie drogi.
8. Droga, odcinek drogi, wiadukt, itp. jako obiekt inwentarzowy – czy droga bez np. wiaduktu spełnia wszystkie cechy uznania jej za środek trwały?
9. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych jako środków trwałych – droga i jej odcinek jako pojedynczy środek trwały, a droga z poszczególnymi jej odcinkami i wiaduktami jako zbiorczy środek trwały.
10. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych zespolonych funkcjonalnie z różnymi KŚT – droga jako obiekt inwentarzowy zespolony funkcjonalnie, w tym obiekt budowlany liniowy w rozumieniu Prawa budowlanego.
11. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej drogi jako środka trwałego.
12. Szczególny przypadek dot. dróg niezaksięgowanych i niewycenionych, przejętych nieodpłatnie od innego zarządcy drogi – problem z ustaleniem ceny sprzedaży drogi wykluczonej z obrotu gospodarczego, wartość godziwa, zamortyzowany koszt odtworzenia jako alternatywa dla kosztownej wyceny przez biegłego, stanowisko KSR i jego związek z kontem 840.
13. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania drogi: ulepszenia a remonty, konserwacje, przeglądy.
14. Przebudowa drogi jako jej ulepszenie – rodzaje ulepszeń, poziomy ich istotności i miary ich wartości użytkowej.
15. Ulepszenia obcego środka trwałego – ulepszenia dróg będących własnością innego zarządcy drogi.
16. Nakłady na bieżącą eksploatację dróg – remont drogi i jej utrzymanie, konserwacje dróg, remonty typowe, awaryjne, nadzwyczajne, części.
17. Specyficzny problem tzw. niskocennych pozostałych środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących.
18. Ewidencja inwestycji drogowych, przebudowy i remontów dróg oraz opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
19. Wzory księgowań dotacji, płatności, finansowania z innych budżetów, zaliczek, refundacji i zwrotów wydatków dot. inwestycji, ulepszeń i remontów dróg.
20. Zobowiązania i zaangażowanie w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej zarządów dróg oraz problem podatku VAT i specyficzny sposób jego księgowania.
21. Zaangażowanie a rejestr umów – problem niezgodności danych w zakresie umów prezentowanych w zaangażowaniu i w rejestrze umów zarządu dróg, nowy termin wejścia w życie CRU od 2026 roku.
22. Przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością jednostek organizacyjnych GDDKIA – obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
23. Przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w gminnych, powiatowych, wojewódzkich zarządach dróg – obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
24. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych oraz przykłady potencjalnych nieprawidłowości w zarządach dróg.
25. Odpowiedzi na pytania i wzory prawidłowych księgowań.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content