Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wprowadzanie danych do systemu MC-LDU - LAPTOP DLA UCZNIA (LDU). Obowiązki i odpowiedzialność  dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego -realizacja zadania -Warsztat online

Informacje

Start

05.10.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego  pojawiło się sporo nowych zadań ,które  stawiają  przed organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół, podstawowych obowiązek ich realizacji. Jednym z takich zadań jest  program laptop dla ucznia.

I nie idzie tu  tylko o przekazywanie laptopów rodzicom czwartoklasistów, bo ten etap mamy już prawie za sobą. Idzie  o szereg działań  związanych z wprowadzaniem danych do systemu informatycznego  przygotowanego przez Ministerstwo  Cyfryzacji – czyli do aplikacji LDU (LAPTOP DLA UCZNIA).

Szkolenie zostanie przeprowadzone metodą warsztatową – a więc na przykładzie działań  związanych z realizacją zadania – czyli  udzielaniem  upoważnień i pełnomocnictw, logowaniem do systemu  i zarządzanie kontami aplikacyjnymi, przekazanie laptopów przez NASK , przekazanie laptopów uczestnikom programu, wprowadzanie danych o laptopach, , przekazanie laptopów do szkoły, wprowadzanie danych dot. użyczenia laptopa, przekazanie informacji o niedoborze laptopów, przekazanie informacji o nadmiarze laptopów, zwrot użyczonego laptopa, wymiana uszkodzonego laptopa, itd.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy  i praktycznych umiejętności w zakresie wprowadzania danych do Systemu aplikacji LDU (LAPTOP DLA UCZNIA) a także , omówienie w aspekcie praktycznym procesu realizacji wymienionych  zadań przez instytucje i osoby  odpowiedzialne. Ponadto podczas  szkolenia zostaną omówione  wzory niezbędnych dokumentów (wzoru  upoważnień i pełnomocnictw umowy użyczenia, umowy przekazania na własność, zarządzeń, wniosków,  pism, itp.).

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych (wydziały oświaty, edukacji), pracownicy jednostek obsługi wspólnej (CUW, ZEAS), dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz główni księgowi szkół.

Program szkolenia

I CZĘŚĆ -Wprowadzenie uwarunkowania formalne
1. Zasady i tryb przyznawania laptopów uczniom
• uprawnieni do otrzymania laptopów,
• uczeń klasy objętej wsparciem, który otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowych,
2. Zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły podstawowej – szczególne przypadki
3. Przekazanie laptopów przez NASK do OPS
4. Przekazanie laptopów do szkół
5. Pełnomocnictwa i upoważnienia
6. Przekazanie laptopów rodzicom uczniów
• umowy przekazania na własność,
• umowy użyczenia,
• protokoły przekazania laptopa.
7. Procedury działań w sytuacji:
• za małej lub za dużej liczby otrzymanych laptopów,
• w przypadku złożenia przez rodzica odmowy przyjęcia laptopa,
• w sytuacji zmiany przez ucznia klasy lub szkoły.
8. Zakaz podejmowania czynności rozporządzających laptopem.
9. Co z księgowaniem i inwentaryzowaniem laptopów?
II cz. – warsztat pracy w systemie LDU
1. PORTAL LDU – zasady wprowadzania danych- jst lub dyrektor szkoły
2. Praca w LDU – zarządzania kontami aplikacyjnymi
3) Wprowadzanie danych dotyczących;
-przekazania laptopów przez NASK do OPS ,
-przekazanie laptopów uczestnikom programu,
-wprowadzanie danych o laptopach, ,
-przekazanie laptopów do szkoły,
-wprowadzanie danych dot. użyczenia laptopa,
-przekazywanie informacji o niedoborze laptopów,
-przekazywanie informacji o nadmiarze laptopów,
-przekazywanie informacji dot. zwrotu użyczonego laptopa,
– przekazywanie informacji dot. wymiany uszkodzonego laptopa,
– przekazywanie informacji dot. relokacji laptopa do innego OPS
4. Problemy formalno-prawne i techniczne realizacji zadania – doświadczenia
5. Odpowiedzialność dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego – jst
6. Dyskusja i pytania

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content