Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH od 10 grudnia 2023r.

Informacje

Start

09.10.2023 (pon.), 08:30

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy dotyczącej nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych

Program szkolenia

1. Czym są doręczenia elektroniczne?
2. Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne ?
3. Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki.
4. W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne. Wątpliwości w kontekście jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów.
5. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy a kim podmiot niepubliczny. Jak będzie w praktyce, jakie obowiązki mają podmioty publiczne.
6. Czym jest :
a) Adres do doręczeń elektronicznych – ADE
b) Skrzynka doręczeń – SD
c) Operator wyznaczony – OW
d) PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – standardy, eidas, usługi zaufania publicznego
e) PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa
f) Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – KURDE – standardy
7. Krajowy system edoręczeń – z jakich elementów się składa
8. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych.
a) Znaczenie Bazy Adresów Elektronicznych ( BAE) dla PURDE, jak uzyskać wpis adresu do doręczeń w BAE, skutki wpisu do BAE, czy można zrezygnować z adresu do doręczeń elektronicznych
b) Zawarcie umowy na świadczenie PURE z Pocztą Polską – jak będzie wyglądać
c) Usługi dodatkowe
d) Zestawienia statystyczne dla podmiotów publicznych
e) Znaczenie adresu e-mail do notyfikacji
f) Przez jaki czas korespondencja w ramach realizacji PURDE jest dostępna do pobrania przez adresata
g) Wielkość pojedynczej korespondencji w ramach realizacji PURDE
h) Wymagania dla plików załączanych do przesyłek w ramach realizacji PURDE
i) integracja systemu kancelaryjnego z systemem OW z wykorzystaniem API
j) doręczanie korespondencji za pomocą PURDE, kiedy dochodzi do doręczenia
k) Dowody potwierdzające poszczególne etapy świadczenia PURDE ( dowody wysłania , dowody otrzymania, dowody jako nieodłączna część korespondencji, okres przechowywania dowodów
9. Jak założyć adres do doręczeń – zróbmy to razem, czynności przy założeniu adresu do doręczeń – krok po kroku , wspólne założenie adresu do doręczeń, jakie dane będą konieczne.
10. Jak kwalifikować podmiot publiczny – czym jest „urząd” w kontekście założenia adresu do doręczeń, wątpliwości interpretacyjne.
11. Profil zaufany a podpis kwalifikowany przy zakładaniu ADE
12. Pełnomocnictwo do założenia adresu do doręczeń
13. Skrzynka do doręczeń
a) Skrzynka do doręczeń jako system informatyczny
b) OW jako właściciel i administrator skrzynki
c) Kiedy dochodzi do udostępnienia skrzynki do doręczeń
d) Kim jest Administrator Skrzynki do Doręczeń, zadania Administratora, udzielanie dalszych pełnomocnictw, kogo ustanowić Administratorem, zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora- czy jest konieczne
e) Dostęp do zasobów skrzynki
f) Pojemność skrzynki dla podmiotów publicznych i innych
g) Archiwizacja korespondencji
h) Jak wygląda skrzynka do doręczeń – na przykładzie
i) Jak wyszukiwać adresata w skrzynce do doręczeń
14. Relacja między doręczeniami elektronicznymi a EPUAP, czy można będzie użytkować EPUAP i na jakich zasadach, przepisy przejściowe.
15. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PUH
a) Publiczna Usługa Hybrydowa – jak przygotować wysyłkę aby nie została odrzucona przez OW – pocztę Polską- warunki dla przesyłek w ramach PUH.
b) Doręczanie przesyłek w ramach PUH – krok po kroku – Możliwe scenariusze przy realizacji PUH
c) Czas realizacji PUH, maksymalna ilość kartek, parametry podstawowe i dodatkowe
d) Wymagania dla pliku PDF z treścią korespondencji dla przesyłki w ramach realizacji PUH
e) Wielkość przesyłki w ramach PUH
f) Czynności OW – Poczty Polskiej w ramach realizacji PUH
g) Potwierdzenie nadania, potwierdzenie doręczenia, niedoręczenie przesyłki, raporty, zwroty do nadawcy. Kiedy dochodzi do doręczenia
h) Dostępność dowodów w związku z realizacją PUH
i) Awers i rewers strony adresowej
j) Czas realizacji PUH
k) Niszczenie przesyłek jako usługa dodatkowa
l) PUH w kontekście tajemnicy korespondencji i ochrony danych osobowych
16. Regulamin PURDE i PUH.
17. Kiedy nie będziemy stosować przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych a kiedy nie będziemy stosować PURDE i PUH – omówmy to na przykładach.
18. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru jak czynił dotychczas ?
19. Co z listami zwykłymi?
20. Ile za to zapłacimy?
a) Opłaty za PURDE
b) Opłaty za PUH
c) Kto jest zwolniony z opłat
d) Wystawianie faktur
e) Naliczanie odsetek
21. Rola EZD, systemy kancelaryjne, integracja systemów z doręczeniami elektronicznymi, gdzie znaleźć wersje demo oraz instrukcje na ten temat.
22. Czy podmiot publiczny musi mieć EZD aby korzystać z Doręczeń Elektronicznych
23. Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi
24. Które podmioty niepubliczne zobowiązane są posiadać adres do doręczeń
25. Kwalifikowane Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego KURDE – na czym polegają, standardy, kogo dotyczą, zasady.
26. Czy możliwa jest rezygnacja z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
27. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej oraz skutki dla podmiotów publicznych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania PURDE lub PUH przez Pocztę Polską
28. Jak będzie wyglądać postępowania administracyjna na gruncie kpa po 10 grudnia 2023r. Doręczanie korespondencji w trakcie postępowań administracyjnych. Hierarchia doręczeń. Rola BAE w postępowaniach administracyjnych. Kiedy dojdzie do doręczenia. Wnoszenie pism za pomocą adresu do doręczeń elektronicznych. Czy będzie można składać podania za pomocą poczty elektronicznej. Adres do korespondencji wpisany do BAE i jego znaczenie dla organu. Odmiejscowienie doręczeń. Ukryte wyłączenie w kpa.
29. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content