Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Dochodzenie przez ośrodki pomocy społecznej należności pieniężnych w drodze egzekucji administracyjnej – nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym©

Informacje

Start

01.12.2022 (czw.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych; wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Rok 2021 to także nowa wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Omówienie zagadnień wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Podczas szkolenia zostaną omówione nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych przy egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasady postępowania wierzycieli w związku ze stosowaniem postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi m. in. pytania: kiedy odpisy tytułów wykonawczych sporządza wierzyciel, a kiedy sporządza je organ egzekucyjny?, kiedy jest sporządza wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?, co powinien zawierać informacja wierzyciela stanowiąca załącznik do tytułu wykonawczego?, kiedy wierzyciel sporządza dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy sporządza zmieniony tytuł wykonawczy?, czy zawsze jest obowiązek sporządzenia upomnienia oraz kto określa wzór upomnienia?, na czym polega multiplikowalność tytułu wykonawczego?, w jakim zakresie stosujemy Kodeks postępowania administracyjnego do postępowania egzekucyjnego?, jak orzekać o utracie tytułu wykonawczego?, na jakiej podstawie stosować reklamacje korespondencji wierzyciela? oraz czy istnieje możliwość ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz jakie są w tym zakresie przesłanki?

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej, którym powierzono obowiązki w zakresie dochodzenia należności pieniężnych będących w zakresie właściwości rzeczowej Ośrodków. Na szkoleniu są też mile widziane i inne osoby zainteresowane dochodzeniem należności „socjalnych” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Program szkolenia


 1. Podstawy prawne dochodzenia należności z zakresu tzw. pomocy socjalnej, a mianowicie ustaw: ustawy pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o dodatkach energetycznych, rozporządzenia dobry start i innych.

 2. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków z pomocy społecznej w świetle dyscypliny finansów publicznych.

 3. Pozycja wierzyciela oraz jego obowiązki.

 4. Egzekucja administracyjna świadczeń realizowanych przez urząd pracy a delikty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 5. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.

 6. Czynności wierzyciela, w tym obowiązki informacyjne, upomnienie, zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Obowiązki wierzyciela należności pieniężnych.

 7. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej, tytuł wykonawczy oraz informacja wierzyciela o zobowiązanym.

 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja administracyjna.

 9. Ponowny tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy, informacja wierzyciela o istotnych zdarzeniach wpływających na postepowanie egzekucyjne.

 10. Zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności. Formy współpracy, w tym postanowienie jako podstawowe orzeczenie w postępowaniu egzekucyjnym.

 11. Poszukiwanie majątku zobowiązanego.

 12. Środki prawne w postepowaniu egzekucyjnym: sprzeciw, zarzut, skarga, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie, inne.

 13. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 14. Możliwość dobrowolnego wykonania obowiązku dochodzonego w drodze egzekucji administracyjnej – pozycja prawna wyręczyciela egzekucyjnego.

 15. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przesłanki i powinności wierzyciela.

Osoba prowadząca kurs

Prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content