Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA PRZEŁOMIE 2023/2024 ROKU

Informacje

Start

13.02.2024 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego stosowania zasad rachunkowości oraz praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości budżetowej obowiązujących w 2023 i 2024 roku. Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące konta 840 i obowiązku ujmowania na nim rezerw i przychodów przyszłych okresów oraz konta 640 i obowiązku ujmowania na nim czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Brak konta 840 i 640 oznacza, iż księgi rachunkowe jednostek mogą być prowadzone wbrew obowiązkom określonych ustawa o rachunkowości, a dane prezentowane w rocznej sprawozdawczości naruszają zasadę rzetelności.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, gmin, powiatów, województw, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości jednostki budżetowej na rok 2023/2024 – zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie i uproszczenia w jednostkach budżetowych.
2. Dochody budżetowe – definicja, dochody bieżące a dochody majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania dochodów, w tym z uwzględnieniem podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności.
3. Wydatki budżetowe – definicja, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, zasady wyceny i zasady księgowania wydatków, w tym z uwzględnieniem podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności oraz białej listy VAT.
4. Należności – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, należności budżetowe pieniężne o charakterze cywilnoprawnym, podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, należności krótko i długoterminowe, należności ujmowane jako przychody okresu oraz należności ujmowane jako przychody przyszłych okresów.
5. Zobowiązania – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania związane z rozliczeniem zakupu, zobowiązania warunkowe, zobowiązania a zaangażowanie.
6. Przychody księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
7. Koszty księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
8. Grupowanie przychodów i kosztów – zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, w tym z zadań zleconych, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym.
9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
10. Rezerwy a rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
11. Nowe komunikaty MF obligujące jednostki budżetowe do ujmowania rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów – strona www Ministerstwa Finansów.
12. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz jednostki.
13. Koszty i przychody państwowych funduszy celowych – zakres zastosowania konta 853 i konta 136 w rachunkowości jednostek obsługujących dysponenta funduszu oraz problemy dot. FP i FGŚP w PUP i w WUP.
14. Specyfika funkcjonowania środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie oraz ich ujęcie budżetowe i pozabudżetowe.
15. Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” na przełomie okresu sprawozdawczego i na koniec okresu sprawozdawczego wg. stanu na 31 grudnia 2023 roku – uzgodnienia obrotów i sald.
16. Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w sprawozdawczości finansowej – uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej na 31 grudnia 2023 roku.
17. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content