Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Decyzje środowiskowe - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowelizacji ustawy OOŚ (ustawa z z dnia 13 lipca 2023 r.)

Informacje

Start

13.09.2023 (śr.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem p nowelizacji ustawy OOŚ  uchwalonej 13 lipca 2023 r.  służącej przyspieszeniu i uproszczeniu procesów inwestycyjnych

Na szkoleniu  zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in.  rozszerzone zasady podawania do publicznej wiadomości, usprawnienie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym badanie zgodności z planem miejscowym), przyspieszenie postępowania, zmianę właściwości i kompetencji organów oraz inne zmiany, w tym zwłaszcza dotyczące inwestycji  drogowych i kolejowych (tzw. inwestycje strategiczne), a także Inne drobne zmiany precyzujące dotychczasowe procedury. Uczestnicy pozyskają wiedzę w jaki sposób prawidłowo i sprawnie prowadzić procedury OOŚ i wydawać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, dowiedzą się jak zmniejszać ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji, uzyskują wiedzę praktyczną o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu.

Adresaci szkolenia

Organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy  regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora.

Program szkolenia

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji „wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę), pojęcie zamierzenia budowlanego i inwestycji strategicznych -zmiana ustawy OOŚ
2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:
a) przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
b) dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne – analiza orzecznictwa i stanowisk GDOŚ,
c) przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
d) przedsięwzięcia z II grupy,
e) przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
f) postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie
3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wniosek i wymagane załączniki (zmiany związane z liczbą stron w postępowaniu). Organy właściwe do wydania DŚ – i najnowsze zmiany kompetencji organów badanie zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyłączenia dla inwestycji strategicznych.
4. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
a) opinie a uzgodnienia – różnice prawne wyłączenie obowiązku współdziałania,
b) terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
c) uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
d) zmiany w zakresie formy współdziałania RDOŚ w związku z ustanowieniem obszaru chronionego krajobrazu i parku narodowego
5. Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych
a) Nowe rozwiązania dotyczące prowadzenia postępowań z pominięciem OOŚ
b) Nowa instytucja „oceny środowiskowej”
c) Właściwość organów, procedura ubiegania się o „ocenę środowiskową”, uprawnienia społeczeństwa, stron i organizacji ekologicznych w tzw. „ocenie środowiskowej”
d) Relacja „oceny środowiskowej” do decyzji wykonawczych (zezwoleń na inwestycje strategiczne )
6. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
a) pojęcie strony postępowania – zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – kryterium odległościowe, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny, skuteczność doręczeń na adresy wskazane w EGiB
b) wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron – relacja przepisów ustawy OOŚ do kpa, obwieszczanie treści decyzji w BIP – nowe zasady publikacji treści obwieszczeń w BIP
c) udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – nowe uprawnienia procesowe po nowelizacji przepisów z 30.03.2021 r. : wstrzymanie wykonania decyzji po nowelizacji z 13.07.2023 r.
d) skutki wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla postępowań w sprawie zezwolenia na inwestycję
7. Postępowanie z udziałem społecznym:
a) podanie do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym
b) udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
c) obwieszczenie treści decyzji w BIP – termin, warunki i skutki prawne, Anonimizacja danych objętych tajemnicami ustawowo chronionymi.
8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
a) treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z „warunkami”
b) etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
c) administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DŚ oraz wykonanie zastępcze (egzekucja administracyjna)
d) kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane
e) kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska na dalszym etapie procesu inwestycyjnego – wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zezwolenia na inwestycję – nowe uprawnienia stron z decyzji środowiskowej i organizacji ekologicznych

Osoba prowadząca kurs

radca prawny praktykujący w obszarze prawa ochrony środowiska, pracownik naukowy wydziału prawa. Od 15 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego i procesu inwestycyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców ( w tym m.in. grupa PGE, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.), kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content