Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Czas na roczne sprawozdanie typu „RB” za 2022 rok

Informacje

Start

15.12.2022 (czw.), 09:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” za czwarty kwartał 2022 roku i za rok 2022, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu MFFIPR z 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2021 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące w roku 2022 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady rachunkowości i zasady budżetowe wpływające na rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB”.

Adresaci szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” za czwarty kwartał 2022 roku i za rok 2022, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu MFFIPR z 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2021 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące w roku 2022 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady rachunkowości i zasady budżetowe wpływające na rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB”.

Program szkolenia


 1. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za IV kwartał i za rok 2022 – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.

 2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rzetelność danych prezentowanych w sprawozdawczości budżetowej.

 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2022 oraz specyfika księgowości budżetowej w poszczególnych rodzajach jednostek sektora finansów publicznych.

 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów dla sprawozdań: RB-27, RB-27S, RB-27ZZ, RB28, RB28UE, RB28S oraz sprawozdań: RB-30S, RB-33, RB-34, RB-34S, RB-35, RB-40, RB-50 – sposób zbierania danych do sprawozdań typu „RB” w ujęciu kasowym i zasady dotyczące układu memoriałowego.

 5. Zasady prezentacji dochodów i wydatków budżetowych (aktywów pieniężnych) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa, podatek VAT, problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, zwroty i refundacje wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, problem szczególny dot. środków pieniężnych w drodze.

 6. Zasady prezentacji należności i zobowiązań budżetowych oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie a zobowiązanie.

 7. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – konto 840 i konto 640 oraz ich związek z danymi prezentowanymi w sprawozdawczości.

 8. Zasady wyceny aktywów i pasywów dla sprawozdań: RB-Z i RB-N oraz RB-ZN – specyfika sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

 9. Układ przedmiotowy i układ podmiotowy sprawozdań RB-Z i RB-N.

 10. Zobowiązania według tytułów dłużnych w RB-Z i dane dodatkowe.

 11. Należności oraz wybrane aktywa finansowe w Rb-N, należności wymagalnie i niewymagalne oraz dane dodatkowe – nowe regulacje dot. ujmowania należności z podatkiem VAT.

 12. Zadania zlecone w kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych w Rb-ZN, dane części A i B sprawozdania.

 13. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i jednostek samorządowych.

 14. Nowość – zmiana obiegu rocznych sprawozdań i odpowiedzialność przed GUS za podawanie nierzetelnych danych w sprawozdaniach rocznych.

 15. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content