Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Czas na bilans – sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za rok 2022

Informacje

Start

05.01.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022, t.j. bilansu wykonania budżetu, bilansu państwowej i samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, informacji dodatkowej oraz zbudowanie systemu eliminowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętych sprawozdaniem łącznym i zbiorczym. Na szkoleniu omówione zostaną aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów odnoszące się do przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. Omówione zostaną zasady wykazywania danych księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i kosztów, w tym przychodów i kosztów zaliczanych do działalności operacyjnej podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej, należności i zobowiązań budżetowych, odsetek, odpisów aktualizujących należności, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz aktywów trwałych i obrotowych w zakresie obowiązujących na dzień 31 grudnia 2022 zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie online dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program szkolenia


 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość finansową – wykaz terminów sprawozdawczych w zakresie sprawozdań finansowych za rok 2022.

 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu finansowym a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych podmiot rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za rok 2022 z uwzględnieniem art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości.

 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakresie sprawozdań finansowych.

 4. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy oraz jednostkę obsługującą dysponenta państwowego funduszu celowego – analiza wzorów sprawozdań i obowiązków sprawozdawczych dla dysponentów części budżetowych, dysponentów II stopnia, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 5. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2022 – aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej i nieprawidłowości dot. funduszy celowych wykazywanych w bilansach samorządowych jednostek budżetowych.

 6. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2022 – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym przychody stanowiące dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy i zasady jego ustalania z podatkiem VAT.

 7. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2022 – zwiększenia i zmniejszenia funduszu, inwestycje, centralne zaopatrzenie oraz wynik finansowy.

 8. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2022 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce, przykłady liczbowe i zadania z praktyki w zakresie zdań własnych i zleconych.

 9. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2022.

 10. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2022 przez jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń, w tym w zakresie dysponenta II stopnia, dodatkowe wyjaśnienia MF w zakresie kont 840, 640, 290 dla państwowych jednostek budżetowych.

 11. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 – bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.

 12. Przykłady z praktyki i odpowiedzi na pytania.


Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content