Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych realizowany począwszy od 1 stycznia 2024 roku

Informacje

Start

31.08.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

 1. Znają zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów (CRU);
 2. Wiedzą jakie umowy podlegają ujawnieniu w CRU;
 3. Wiedzą, kiedy obowiązki ujawnienia umowy należy dokonać;
 4. Wiedzą jak powiązać zmianę ustawy o finansach publicznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
 5. Wiedzą jak ochronić dane osobowe osób fizycznych zawarte w umowie;
 6. Potrafią zidentyfikować ryzyko związane z nieujawnieniem umowy, lub niewprowadzenia danych do CRU;
 7. Znają zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 8. Wiedzą, kiedy i jaka jednostka sektora finansów publicznych będzie zobowiązania do ujawniania umów.

Podczas szkolenia omówione zostają wszystkie aspekty związane z wprowadzenie i funkcjonowanie Rejestru Umów.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak określić przedmiot umowy??
 2. Czy nie jest Rejestr Umów??
 3. Ile wynosi wartość umowy podlegającej ujawnieniu w Rejestrze.
 4. Czy każda umowa powinna być numerowana??
 5. Czy i kiedy wykazujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenie i o dzieło z pracownikami własnej jednostki??
 6. Czy do CRU będą wprowadzane aneksy do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 roku??
 7. Co z tzw. „fakturami bezumownymi”??
 8. Jak określić wygaśnięcie umowy??
 9. Informacje niejawne i inne prawnie chronione, czyli jakie i kiedy mają zastosowanie???
 10. Czy klasyfikacja budżetowa ma zastosowanie???
 11. Czy umowy techniczne podlegają ujawnieniu??
 12. Czy umowy tzw. parasolowe podlegają ujawnieniu w CRU ??
 13. Jak zmodyfikować wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli zarządczej??
 14. Jak przygotować procedury informacji podlegających publikacji??

Adresaci szkolenia

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, skarbnicy / główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku projektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej;  pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za zawieranie umów, inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU).
2. Organ właściwy do prowadzenia CRU.
3. Zakres umów podlegających ujawnieniu w CRU.
4. Wyłączenia z obowiązku ujawnienia umów w CRU:
a) umowy o małej wartości;
b) umowy dot. zamówień i konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PZP.
5. Kogo dotyczą obowiązki w zakresie ujawnienia umów – art. 9 ustawy o finansach publicznych.
6. Zakres danych ujawnianych w CRU.
7. Umowy cywilne i umowy administracyjne (publiczne).
8. Umowy: pisemne, dokumentowane, elektroniczne, zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy per facta concludentia.
9. Porozumienia, w tym porozumienia zawierane pomiędzy JSFP.
10. Umowy w placówkach oświatowych – dot. niepodatkowych należności budżetowych.
11. Umowy techniczne (umowa o inkaso podatków i opłat, umowa o powołaniu biegłego, umowa o przeniesieniu prawa własności jako formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego).
12. Pozorny brak umowy; co wtedy ???
13. Czy faktury i rachunki podlegają ujawnieniu w Rejestrze Umów.
14. Czy umowa może być fakturą??
15. Pułapki zastawione na JSFP przez ustawodawcę.
16. Powiazanie obowiązków w zakresie CRU ze standardami kontroli zarządczej.
17. Czy model rozproszonej publikacji to dobre rozwiązanie.
18. Q i A z prowadzącym.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content